Обсъждаха възможностите пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници

Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници.

Идеята на семинара, който е в продължение на вчерашния, проведен в Русе под надслов „Представяне на основни положения от съдържанието на разработена интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево“, е да се създаде рамка, която да гарантира подобряването на енергийната ефективност в еврорегиона. По този начин би трябвало да надхвърлим 27% използване на възобновяеми енергийни източници до 2030 година. Като приоритетно в „зелената икономика“ за трансграничния регион Русе – Гюргево беше посочено развитието на слънчевата енергия и използването на биомаса.

Също така детайлно бяха разгледани силните и слабите страни, както и шансовете и заплахите пред региона при развитието на устойчива енергийна ефективност.

Специално внимание беше обърнато и на възможността за приложение на местно ниво на интегрирания подход към комуналните дейности, който цели повишаване на енергийната диверсификация на ниво община. В тази връзка бяха разгледани и перспективите пред публично-частното партньорство.

Не на последно място акцент беше поставен и върху необходимостта от създаване на портфолио с проектни идеи за реализиране през следващия програмен период, които ще доведат до надграждане на постигнатото.

Инициативата, която се проведе днес в Гюргево, се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.

Сред участниците в дискусиите бяха още изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“, представители на академичната общност, държавната и местна власт и на бизнеса.

Съобщението може да бъде прочетено на бланка на проекта тукСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"