Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2019 г. е 102 912 525 лв.

Конкретните размери на приходите са съобразени с всички фактори, формиращи собствената приходна база

Проектът за Бюджет`2019 на Община Плевен беше представен публично на 8 януари в зала „Гена Димитрова”. Заместник-кметът с ресор „Финанси и икономика” Милен Яков очерта параметрите на бюджета. Присъстваха председателят на Общинския съвет Мартин Митев, общински съветници, представители на администрацията, граждани и журналисти.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2019 год. е 102 912 525 лв. Конкретните размери на приходите са съобразени с всички фактори, формиращи собствената приходна база – данъчните основи, върху които се определят местните данъци, размера на данъчните ставки, размера на местните такси и цени на услуги, достигнатата събираемост и възможностите за нейното подобряване. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 год. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 60 787 411 лв. Проектът за местни приходи по бюджета на Общината за тази година /без предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ/, е в размер на  35 651 093 лв., в т. ч. от имуществени и други данъци – 17 470 000  лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данъкът върху недвижимите имоти – 8 500 000 лв., следван от данъка върху превозните средства – 4 400 000 лв., и данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 4 200 000 лв. Средствата са планирани въз основа на постъпленията през предходната година. Запазват се размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги. Продължават действията за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи.

При определяне на бюджетните разходи за 2019 год. са взети предвид достигнатите нива на разходи по функции и дейности през изминалата година, направен е прецизен анализ на същите и са включени новите разходни отговорности. Запазва се обемът на финансираните дейности, както и на предоставяните на населението публични услуги. Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2019 год. съгласно проекта на ЗДБРБ, са в размер на 55 735 711 лв. По функции разпределението е: образование – 42 264 559 лв., здравеопазване – 4 404 193 лв., общинска администрация – 3 142 200 лв., култура – 2 963 131 лв., социални грижи – 2 669 488 лв. Разходите за местни дейности възлизат на 40 687 193 лв. За капиталови разходи са разчетени 8 276 848 лв. За финансиране на инвестиционната програма през 2019 год. се разчита на собствени приходи, целева субсидия от държавния бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз и средства от инвестиционен заем. Планирането е в рамките на прогнозата за собствените приходи на Общината, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходния остатък в местните дейности и други средства и финансирания, които се отчитат по приходната част на бюджета.

По време на обсъждането от името на живущите на ул. „Патриарх Евтимий” беше представено писмо с настояване за извършване на ремонт на улицата. От Сдружението на кметовете и кметски наместници в общината ще бъдат внесени официално още няколко предложения. Зададени бяха въпроси за построяване на площадка за фитнес на открито, за планиране на ремонти на спортната база, за увеличаване на средствата за малките населени места, построяване на Дом за стари хора в града, за инфраструктурата в гробищните паркове, най-вече тази в гробищен парк „Чаира”.

Решение за всички параметри на Бюджет`2019 на Община Плевен ще бъде взето на предстоящото в края на м. януари заседание на Общински съвет – Плевен.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)