Русе е сред първите пет области в страната по подпомагане на малките стопанства и младите фермери

Заместник областният управител и председател на комисията – г-н Свилен Иванов, откри провелото се редовно заседание на Постоянната комисия в областта на земеделието, рибарството, горите и аквакултурите с едноминутно мълчание в памет на Ивайло Косев – управител на телевизия КИС 13.

Заседанието продължи с разяснителна презентация, изнесена от г-жа Деница Гаджева – главен експерт – координатор в „Националната служба за съвети в земеделието“ офис Русе, засягаща предлаганите услуги от Службата.

Тя открои изключително делегираната на НССЗ отговорност по прилагане на подмярка 2.1.2 за подкрепа на малки земеделски стопанства. Стана известно, че посредством приложението на съответните подмерки на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР  2014-2020 НССЗ предлага комплексен пакет от консултантски услуги, като в рамките на тези дейности за Област Русе са предоставени 51 броя проектни предложения и писмени доклада на младите фермери от 1321 броя за цялата страна. Друг съществен принос в отреждането на водеща позиция на Област Русе в подкрепата на малките стопанства и младите фермери имат изготвените 139 бизнес плана и заявления за подпомагане от общо 2860 за страната.

За информация консултантските пакети включват освен изготвянето на проектното предложение по съответните подмерки за малките стопанства, така и съвети и информация по различни модули. Основна полза за одобрените млади фермери и млки стопанства е, че същите получават консултации през целия период на изпълнение на проектните предложения, което в много голяма степен гарантира успешното им изпълнение.

Не на последно място, г-жа Гаджева подчерта, че Службата работи активно в  процеса на въвеждане на иновативни решения в земеделските стопанства.

 В контекста на изложеното, г-н Свилен Иванов информира, че съществена част от планирания за следващия програмен период европейски финансов ресурс се заделя за подпомагане на младите фермери и стимулиране на малките стопанства. Това обстоятелство, той подчерта, е пряко свързано с новата социална политика, заложена в Европейския бюджет, а именно заетост с цел задържане на младите хора по места.

Последва представяне на резултати от проведено обзорно проучване за състоянието на конвенционалното и биологично пчеларство в България и Русенска област. Информацията беше представена от г-н Милен Петров   - председател на Областен браншови пчеларски съюз „Русчуклия“.

Наблюдава се положителна тенденция на увеличение както на броя на пчеларите, така и на пчелните семейства в страната. През годините се засилва и интересът на младите хора към биопчеларството. Въпреки това броят на стопанствата, практикуващи подвижно пчеларство, намалява.

По данни на Българската агенция за безопасност на храните-Русе през 2015 г. броят на професионалните пчелари в Област Русе с над 150 пчелни семейства  възлиза на 75, а в страната те са 971. През 2015 г. добитият пчелен мед в Област Русе възлиза на 900-1000 тона от  11 388 тона произведени в страната. На първо място в Русенска област по брой пчелни семейства е Община Русе, следвана от общините Сливо поле, Иваново, Бяла, Ветово, Две могили, Ценово и Борово.

България е сред лидерите в Европа по биопроизводство на пчелен мед. Регистрираните биологични пчелни стопанства в Област Русе  са общо над 100, което като брой пчелни семейства е около 25% от общия брой в областта.

В края на срещата се открои дискусия по въпросите на пчеларството. В тази връзка, г-н Петров оцени като особено полезни и резултатни, организираните от Областна администрация – Русе регулярни срещи с участието на арендатори, авиатори и пчелари в началото на всяка календарна година.

Г-н Свилен Иванов апелира за инициативност и прикани за своевременно подаване на актуални теми и въпроси, касаещи пряко дейността на комисията, като засвидетелства готовността на Областна администрация – Русе да окаже пълно съдействие за обезпечаване и организиране на заседания и/или работни срещи при назряла необходимост. Като пример посочи идеята за провеждане на съвместно заседание между членовете на настоящата Комисия и българо-румънската земеделска работна група през 2019 г. с оглед споделяне на опит и добри практики.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен