Община Русе разкрива Център за комплексно обслужване на лица с увреждания

Център за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства с капацитет от 30 места ще бъде създаден в Русе с европейско и национално финансиране. Днес, в Заседателна зала на Общината, се състоя началната пресконференция за представяне на проекта „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе“ по сключен договор с УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания”. Той стартира на 01.10.2018 г. и е с краен срок 31.12.2020 г.

Община Русе е една от шестте общини конкретни бенефициенти, която е разработила и представила проектно предложение, за което е одобрен бюджет в размер на 1 000 000 лв. за период от 27 месеца.

Целта на проекта е да бъде осигурена качествена грижа на лица с тежки увреждания и да бъдат подкрепени семействата им. Ще бъде създаден „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им“, с капацитет от 30 места. Новият център за грижа ще предоставя следните социални услуги за пълнолетни лица с увреждания:

•          Почасови - в центъра или в домовете на потребителите

•          Мобилни услуги - в центъра или в домовете на потребителите

•          Дневна грижа – в центъра или в домовете на потребителите

•          Заместваща грижа с 24 – часово обгрижване на лицата в центъра до 14 дни в годината. 

В рамките на проекта услугите ще се предоставят в срок от 12 месеца и ще бъде нает персонал от 40 лица в това число: управител, медицинска сестра, рехабилитатор/ кинезитерапевт/ ерготерапевт, социален работник, сътрудници социални дейности, съответно на пълен/непълен работен ден - 30 лица; трудотерапевт, психолог, хигиенист.

За обезпечаване на услугата ще бъдат наети и счетоводител, шофьор и техник.

Проектът ще се реализира в партньорство с Фондация „Трета възраст“, която ще окаже подкрепа в подготвителния и в същинския етап от разкриването на Комплексния център за грижи.

В пресконференцията днес взеха участие г-н Иван Григоров – зам.-кмет „Хуманитарни дейности”, Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности” в Община Русе, г-жа Ценка Димитрова от Фондация „Трета възраст“ – партньор по проекта и екипът за управление на проекта.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов