Обсъдиха промените в закона за регионално развитие

Акцент по време на срещата беше поставен върху приоритетите при новите подходи в националната политика за регионално развитие

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в редовното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се проведе в сградата на Областна администрация Силистра.

Акцент по време на срещата беше поставен върху приоритетите при новите подходи в националната политика за регионално развитие. В тази връзка се подготвя и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Целта е по този начин да се постигне оптимизиране на процесите на планиране на регионалното и пространствено развитие, като се създаде по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2, които към момента за страната са шест.

Очакваните резултати от реформата са нов териториален обхват на споменатите райони, който да осигури дълготрайно и целенасочено прилагане на политиката за регионално развитие, намаляване броя на стратегическите документи, както и подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка на документите, което от своя страна ще доведе и до намаляване на административната тежест. Ще бъде въведена и географска информационна система за целите на регионалната политика. Чрез предвидените промени се очаква функциите и правомощията на регионалните структури в районите от ниво 2 да се разширят.

Не на последно място беше представен и опита на различни структури от Силистренска област в управлението на европейски проекти. Водещи са проектите в сферата на социалните услуги, енергийната ефективност, образователната инфраструктура, благоустрояването на публичните пространства, рехабилитацията на пътища и улична мрежа, както и на ВиК инфраструктурата и пречистването на отпадни води. Като пример може да се посочи изпълнението на проекти за енергийна ефективност в административни и жилищни сгради в Тутракан, възлизащо на 4,2 млн. лева, реконструкцията и рехабилитацията на площад „Албена“ и на ул. „Симеон Велики“ в гр. Силистра, съответно възлизащи на 2,2 и 3,1 млн лева, както и много други.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен