11 наказателни постановления за еконарушения на територията на РИОСВ-Русе са издадени през юли

С тях на нарушителите са наложени санкции и глоби на общ размер 25 600 лв.

11 наказателни постановления за нарушения на екологичното законодателство е издал директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов през месец юли. С тях на нарушителите са наложени санкции и глоби на общ размер 25 600 лв. Седем от наказателните постановления са на физически лица, навлезли неправомерно на територията на поддържан резерват „Сребърна“, в нарушение на Закона на защитените територии. Най-големите глоби в размер на 10 000 лв. са наложени на млекопреработвателно предприятие в с. Самуил за заустване на отпадъчни води без разрешително и на дружество от Източна промишлена зона в Русе за нарушение на условие в комплексното разрешително.

Събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са в размер на  4449,54 лв., а  по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 13 164,77  лв.

През юли са извършени 114 проверки на 99 обекта от контролираната територия. От тях съгласно плана са 51, а извънредни - 63 бр. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен