Експерти от двете страни на Дунава разискваха общите проблеми и добрите практики в пчеларството

Участниците се запознаха и с различните видовете опрашване, както и с множество примери от практиката

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов откри заседанието на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, което се проведе днес в Община Ценово. 

Основните въпроси по време на срещата, които бяха дискутирани бяха свързани с предизвикателствата пред опрашването на трайните насаждения и опазването на пчелите.

От двете страни на р. Дунав единодушно стигнаха до извода, че от изключителна важност е поддържането на добро ниво на комуникация между институциите, земеделските производители и пчелари, най-вече при стартиране на обработката на посевите с химически препарати. В тази връзка г-н Иванов даде за пример въведената практика от Областна администрация Русе за провеждането на ежегодни срещи между администрацията, фермерите и пчеларите преди периода на пръскане.

Участниците се запознаха и с различните видовете опрашване, както и с множество примери от практиката. Сред тях беше и т.нар. „синдром на празния кошер“, характеризиращ се с липса или наличие на много малък брой възрастни пчели в кошера без да е налице отравяне.

Беше посочено, че за решаването на повечето проблеми на съвременното земеделие, както и за производството на биопродукти, сред които е и био меда е необходимо да се приоритизира агроекологията. За тази цел е препоръчително въвеждането на някои мерки като изграждането на мозайки от култури, които цъфтят по различно време, запазване на необработваеми терени с естествена или полуестествена растителност, култивиране на разнообразна цъфтяща растителност под формата на крайпътни, противоерозионни или ветрозащитни пояси и живи огради, които да осигурят разнообразен хранителен ресурс както за медоносната пчела, така и за другите видове опрашители.

По време на срещата беше отбелязано, че една от основните мерки за изпълнение на горепосочените дейности в България е стимулирането на биологично отглеждане на трайни насаждения, като основните дейности допустими при био производството са разписани в  НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020. Заседанието завърши с практическа част в село Кривина, където      бяха посетени кайсиеви масиви на „Агрола екоинвест“ ООД, нетретирани с химически препарати.

Не на последно място беше отчетено, че именно в този сектор е особено резултатно трансграничното сътрудничество. Като примери бяха споменати съдействието за изкупуване на български мед от румънска страна, взаимните посещения на изложения на пчелни продукти, закупуването на храна за пчелите през зимата и още много други.

Сред участниците в днешното заседание бяха още кметът на община Ценово д-р Петър Петров, директорът на Областна дирекция "Земеделие“ г-жа Борислава Братоева, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчев, изпълнителният директор на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия г-жа Катя Горанова, представители на Дирекцията по безопасност на храните в Русе, Националната служба за съвети в земеделието, представители на браншовите пчеларски организации, както и експерти от споменатите институции и техните омологични представители от Румъния.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)