Картина на трудовия пазар в Русенска област през април

Парите

31-05-2018, 11:23

Снимка:

Бюро по труда

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Лятно училище по европейска интеграция за русенски студенти

Над 730 работни места са заявили работодатели в областта през април

През април постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 554 (с 18 повече в сравнение със същия месец на м.г.). От тях без квалификация са 208, с работническа професия са 177, а специалистите със средно специално и висше образование - 169. Над 40 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 87. Заетост е осигурена на 49 продължително безработни, както и на 16 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 474 безработни, което е с 37 повече в сравнение с март, а спрямо същия месец на м.г. броят им е със 137 по-голям. С посредничеството на ДБТ други 23 безработни са наети по програми и мерки за заетост през април.

Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 739 (със 148 повече отколкото през март и със 155 повече от същия месец на м.г.).

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 555 места в бюрата по труда, което като темп е колкото през март, броят им е с 2 повече. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (297), строителството (50), търговията (43), селското стопанство (33), професионалните дейности и научните изследвания (30), далекосъобщенията (22), хотелиерството и ресторантьорството (13), образованието (7) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през април са заявени 184 работни места – основно по схеми по ОПРЧР.

Към края на април в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6264. Техният брой намалява със 183 в сравнение с края на март. Като търсещи работа лица са регистрирани и 87 заети, 28 учащи и 74 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 6,1%, при 6,3% през предходния месец. /В сравнение с април 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,4 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за април 2018 г. е 6,4 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 30,0% /1220 безработни лица/, следват общините Ценово – 22,7% /403/, Борово - 22,0% /341/, Две могили - 15,0% /512/, Бяла – 12,7% /611/, Сливо поле – 9,1% /308/, Иваново - 8,6% /248/, и най-ниско в община Русе – 3,2% /2621/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на април са 2241 (35,8%) от всички регистрирани безработни в областта. Без специалност са 60% от тях, а тези с основно и по-ниско образование са 55%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 46%, с работнически професии – 33%, специалисти – 21%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 39%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 13%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 507.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)