Картина на трудовия пазар в община Русе за април 2018 г.

Парите

29-05-2018, 14:00

Снимка:

Бюро по труда Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Панорама на средното образование започва в Русе

Отчита се нарастване на търсенето на работна сила в сравнение с предходния месец март

През април 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 314. Започналите работа безработни с работническа професия са 88, специалистите са 138, а тези без квалификация - 88. От всички устроени на работа 155 са жени, а 48 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 13, висшистите – 80 /25,5%/, продължително безработните - 15. На първичния трудов пазар са наети 302 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост - 12. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 285 души.

Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 484. Отчита се нарастване на търсенето на работна сила в сравнение с предходния месец март с 23 свободни работни места. На първичния трудов пазар са обявени 461 СРМ. От частния сектор са обявени 381 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в в сферата на машиностроенето – 91 места. Следват строителство /42/, търговия /33/, производство на мебели /28/, шивашко производство /25/,създаване и разпространение на информация /22/, административни и спомагателни дейности /10/ и др.

Като най-търсени през април могат да се посочат следните професии: работник сглобяване на детайли; машинен оператор,изделия от метал; водачи на товарни автомобили; общи работници; шивачи; опаковачи; мебелисти; монтажник на електронни елементи  и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през април са обявени 23 СРМ по програми за заетост, 22 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни през април е 446 души /439 новорегистрирани и 7 с възстановена регистрация/, с 23 повече спрямо март. Изходящият поток от безработни намалява спрямо предходния месец и се състои от 487 души /със 121 по- малко от март/.

Броят на регистрираните безработни леко намалява и в края на април 2018 г. за община Русе те са 2621, с 41 лица по-малко от края на март. В сравнение със същия период на предходната година, се отчита спад на регистрираната безработица - в края на април 2017 г. регистрираните безработни лица са били 2694 /със 73 повече/.

Равнището на безработица в края на април 2018 г. за община Русе е 3.2%, с 0,1 п.п по- малко от предходния месец и с 3.2 процентни пункта под това за страната. За април, равнището на регистрираната безработица за страната също намалява спрямо март и е  6.4%.

Като търсещи работа лица са регистрирани и 83 заети, 21 учащи и 66 пенсионери.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ са 329 – с 6 лица по-малко спрямо март.

По професионален признак разпределението на безработните лица през април не се различава от това през март. При регистрираните безработни специалисти се отчита леко нарастване: от 41.2% до 41,7%, делът на  безработните с работническа професия остава непроменен - 30.4%, а лицата без специалност намаляват от 28.4% до 27.9%.

Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през април също не се различава съществено от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1454 /55%/, хората с висше образование са 695 /27%/, а тези с основно и по-ниско образование - 472 /18%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 38,3% /1004/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 331, относителният им дял е – 12,6%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 317.

  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен