Нова защитена местност за опазване на ценен растителен вид в Русенско

Дунав

07-04-2018, 09:00

Снимка:

Стоян Стоянов

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

РЗИ – Русе отбелязва Световния ден на водата с конкурс

Вълнестоцветното сграбиче е установено в пасище край Стълпище

Новата защитена местност „Стълпище“, в землището на с. Мечка (Област Русе) ще опазва застрашения растителен  вид вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus). Тя е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов съгласно Закона за защитените територии. Предложението за обявяване на новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) и се реализира по проект „Опазване на редки и застрашени растителни видове в България чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие“, финансиран от Предприятието за управление дайностите по опазване на околната среда (ПУДООС).Вълнестоцветното сграбиче е установено в пасище, край селищно образувание „Стълпище“, край река Дунав. В заповедта за обявяване на новата местност са включени забрани като разораване на терените, търсене и проучване на подземни богатства, депониране на растителни отпадъци, създаване на полски пътища и др. Ограниченията целят да гарантират опазването на местообитанието на вида и по този начин самото растение.

 

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род „Сграбиче“ (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.

 

Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров. У нас са потвърдени 3 находища: в северна Струмска долина, в землището на гр. Бобошево, област Кюстендил; в Дунавска равнина, в землището на с.  Комарево, област Плевен и в Североизточна България, в землището на с. Мечка, област Русе. Новата защитена местност е в близост до  природна  забележителност „Дикили таш“.

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов