РИОСВ – Русе изиска от „Монтюпе“ корекция на плана за собствен пункт за измерване

Инспекцията изисква да бъдат измервани поне 8 органични замърсители

РИОСВ – Русе даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД да внесе корекция в план-графика за въвеждане на собствен пункт за мониторинг за измерване на замърсители, характерни за тяхната производствена дейност. Във внесената програма дружеството предлага измерването на един показател – фенол и в последвие търсене на стандартизирани методи за измерване на специфичните замърсители формаладехид и етилдиметиламин. 

Инспекцията изисква да бъдат измервани поне 8 органични замърсители, за които има стандарти за пробонабиране и анализ. 

До края на март дружеството трябва да внесе заявление за издаване на ново комплексно разрешително. Останалите предписания следват изпълнението на Инвестиционната програма на „Монтюпе” ЕООД с краткосрочни и средносрочни дейности по околна среда 2017-2019, за която дружеството пое ангажимент пред министъра на околната среда и водите Нено Димов миналата година.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)