По време на изминалия есенно-зимен сезон в област Русе са регистрирани 144 пожара

Огнеборците ни напомнят как да избегнем инцидентите

По време на изминалия есенно-зимен сезон от ноември 2016 г. до март 2017 г. на територията на област Русе са регистрирани 144 пожара с нанесени материални загуби, от които 143 са в жилищни сгради. Неизменно изводите от пожарната обстановка през есенно-зимния пожароопасен сезон сочат, че най-често пожарите възникват в жилищно-комуналното стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките за безопасност. Това се потвърждава и от статистиката от миналия сезон, през който при пожари са пострадали 5 човека на възраст от 55 до 79 години, а 84 годишен е загинал.

 

Водещите причини при характерните за сезона пожари са късите електрически съединения вследствие амортизирани или технически неизправни електрически и отоплителни уреди и съоръжения. Зачестяват тежките инциденти вследствие неправилна употреба на газови уреди! Най-често жертви на пожари са възрастните хора и децата!

 

Обърнете внимание на основните съвети на пожарникарите! Не пестете от своята безопасност! При опасност незабавно съобщете на телефон 112 - единния европейски номер за спешни повиквания! Следвайте инструкциите на дежурния оператор!

 

 

 

 

Пожарникарите напомнят някои от правилата за безопасност, които трябва да спазвате, за да се погрижите за своята безопасност:

 

 

І. Правила за безопасно ползване на електрически отоплителни уреди

 

1. Не претоварвайте електрическата мрежа и ограничете ползването на уредите – това води до къси електрически съединения, които са предпоставка за пожари! Всяка електрическа инсталация е оразмерена да „издържи“ определени електрически товари!

 

2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматичните електрически предпазители (бушони)! Бушонът е предпазно устройство, което трябва да изключи, т.е. първо да „изгори“, ако електрическата верига бъде претоварена или някой уред се повреди. По този начин се спира протичането на ток през веригата и се предотвратява прогряване на изолацията и възникването на пожар.

 

3. Ползвайте само изправни електрически уреди и съоръжения!

 

4. Монтажът на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно лице.

 

5. Следвайте стриктно инструкцията на производителя относно начините на монтаж, експлоатация, поддръжка.

 

6. Не оставайте работещи електроуреди без наблюдение!

 

7. Не оставайте децата без наблюдение!

 

8. Не ползвайте самоделни, много евтини и електроуреди с неясен произход и качество!

 

9. Не ползвайте уреди с открити реотани!

 

10. При болни или трудноподвижни членовете на семейството избирайте най-безопасните уреди, които са на пазара!

 

11. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали! Използвайте негорими подложки!

 

 

 

ІІ. Правила за безопасно ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво

 

1. Отново Ви предупреждаваме: Не ползвайте самоделни, много евтини и други отоплителни уреди с неясен произход и качество!

 

2. Ползвайте само стандартни – технически изправни отоплителни уреди! Монтирайте ги на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали и задължително поставяйте върху негорими подложки!

 

3. Следвайте инструкцията на производителя за монтаж, експлоатация и поддръжка на уреда! Трябва да знаете, че дори отоплителните печки на твърдо гориво са сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен тип гориво! Не всички печки, предназначени за дърва, по тази причина не са подходящи за работа с въглища, особено по-калоричните! Следва прогаряне на ламарините, което е предпоставка за пожар!

 

4. Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали!

 

5. Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди! Може да последва взрив следствие нагряването, разширяването на газа и повишаването на налягането!

 

6. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред. У дома съхранявайте количества за ежедневната употреба!

 

7. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност! Не се изкушавайте от рискови предложения на пазара!

 

8. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове!

 

9. Когато почиствате уреда от пепел и въглени използвайте метален съд с капак.

 

7. Проветрявайте редовно отопляваните помещения.

 

8. Не забравяйте комините!!! Ползвайте услугите за изграждането и поддръжането им от специалисти! Комините трябва да са добре измазани и без пукнатини. Периодично ги почиствайте от натрупани сажди – поне два пъти в годината и задължително преди сезона!

 

9. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.

 

10. При монтиране на димоотводите (кюнците) на отоплителните тела не се допуска заустване в тях на въздуховоди от вентилационни съоръжения.

 

 

 

ІІІ. Правила за безопасно ползване на уреди, работещи на течно гориво

 

1. Течните горива са по-калорични и икономични, но за да ползвате комфортно и безопасно предимствата им, не допускайте компромиси с изискванията за безопасността им и се научете да ги експлоатирате според инструкциите на производителите!

 

2. Ползвайте само стандартни и технически изправни уреди!

 

3. Монтажът на уредите винаги трябва да е на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали!

 

4. Съхранявайте горивото в искробезопасни съдове (метални и от специални искробезопасни материали!) в количества за едноднодневна употреба и извън жилищните помещения!

 

5. Не забравяйте, че комините трябва да са добре измазани и  без пукнатини, а димоотводите – добре укрепени!

 

 

 

ІV. Правила за безопасно ползване на с газ пропан – бутан или още наричания LPG

 

За устройство и безопасна експлоатация на уреди, работещи с газ пропан – бутан се прилага Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (приета с постановление на Министерски съвет №243/2004 г.). Компетентност по прилагането и контрола на тази наредба имат органите за технически надзор.

 

Гражданите трябва да знаят, че ползвателят на газови системи и инсталации сам е длъжен да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация, да ги поддържа и проверява в съответствие с изискванията на наредбите и техническата им документация, да ги ползва по предназначение, което е определено в инструкциите на производителя.

 

Въглеводородната смес, наричана пропан–бутан, представлява горим и взривоопасен газ, който е по–тежък от въздуха и при изтичане се наслоява в долните части на помещенията. По тази причина той никога не бива да се съхранява и употребява в подземни помещения, както и в такива, пода на които е по – ниско от кота нула, ако не са изпълнени конкретни изисквания от горепосочената наредба. За обезопасяване на помещения, разположени по-ниско от нивото на околния терен, от изключителна важност е редовното проветряване на помещенията, както и съобразяването със следните мерки и предупреждения:

 

1. Ползвайте само регистрирани изправни бутилки, преминали периодичен технически преглед съгласно инструкциите на производителите! Съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите всички битови газови уреди се предоставят на купувачите със съответната техническа документация и би следвало да отговарят на всички изисквания.

 

2. Зареждайте бутилките за газ само при оторизиран и лицензиран от държавните органи за технически надзор доставчик! Гражданите трябва да знаят, че всички пунктове за пълнене на газови бутилки на битови абонати, трябва да са разположени в отделни специално оборудвани сгради, като те могат да бъдат и в района на дадена бензиностанция (но трябва да отговарят на специални изисквания).

 

В стандартните и безопасно напълнени бутилки количеството газ да бъде максимум до 80% от капацитета на бутилката при нормални условия 20 оС. Препълването на бутилка над 80 % от капацитета й в комбинация с повишаване на околната температура над нормалните условия или с удар върху бутилката, води до повишаване на налягането вътре в бутилката и до непосредствена опасност от взрив.

 

3. Никога бутилките напълнени с пропан–бутан не се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина – печки, комини, котлони и нагрети повърхности!

 

4. Всички, които имат контакт с бутилки, трябва да спазват изискванията за безопасност при транспортиране и съхранение.

 

5. Никога не се използват редуцир–вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан–бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения. Редуцир–вентил със счупена или повредена игла не трябва да се експлоатира!

 

6. Не се използат стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 метра, както и прегънати или с липсващи притягащи скоби. Опасни за експлоатация са и маркучи, които не са предназначени за газ пропан–бутан.

 

7. Никога не бива уредите, работещи с газ пропан–бутан да се използват без наблюдение, както и от неинструктирано лице, от деца и хора с намалена физическа дееспособност.

 

8. Имайте предвид, че при загасване по някаква причина на пламъка, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Тогава има опасност от взрив и трябва незабавно да се спре изтичането на газ от крана и да се осигури проветряване на помещението!

 

9. Трябва да знаете, че туристическите газови бутилки са предназначени за работа при естествена вентилация.

 

 

 

АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ!!!

 

1. Проверете дали сте затворили добре вентила. Ако той е отворен, опитайте да го затворите, за прекратите работата на уреда.

 

2. Незабавно проветрете помещението!

 

 

 

АКО ИМА МИРИС И ТЕЧ НА ГАЗ, КОЙТО НЕ МОЖЕТЕ БЪРЗО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ САМИ!!!

 

1. Отворете прозорец за да осигурите свеж въздух и намаляване концентрацията на газ във въздуха!

 

2. По възможност изнесете изпускащата бутилка на открито!

 

3. Постарайте се незабавно да отстраните потенциалните източници за запалване - електрическа искра вследствие включване/изключване на електроуреди или осветление, статично електричество от триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н. Не ползвайте и мобилни апарати!

 

4. Предупредете съседите за опасността и помогнете на децата и възрастните да се евакуират своевременно!

 

 

 

V. Правила за безопасно ползване на с газ метан

 

Газификацията в страната е процес, развиващ се с бързи темпове и много домакинства ползват преимуществата на централното доставяне на екологично чистия и калоричен природен газ метан.

 

Най-добре е гражданите да използват услугите на акредитирани фирми, които да извършват надзор и периодическа проверка на газовите им уреди. В различните други обекти също обслужващият персонал и ръководителите са длъжни да регистрират газовите уреди и инсталации пред органите за технически надзор. Те могат да се пускат в експлоатация само с тяхното разрешение, когато съответстват на всички изисквания. Периодично трябва да им се извършва технически преглед, който да се отразява в документация и да бъде с маркировка. Стриктно спазвайте инструкциите за безопасна експлоатация, предоставени Ви от газоразпределителното дружество, което Ви обслужва!

 

 

 

АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ!

 

1. Веднага се обадете на АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ НА ВАШЕТО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО и на ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.

 

2. Действайте в следната последователност:

 

Прекратете експлоатацията на уредите, работещи с метан.

Затворете крановете към уредите и на самите уреди.

Отворете прозорците.

Не палете огън и не пушете.

Не включвайте и не изключвайте никакво осветление, електрически уреди, звънци и т.н.

Вземете мерки по уведомяване и евакуиране на застрашените хора на открито и на безопасно разстояние от мястото на теча на газ.

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)