Приемат предложения за новия бюджет на Община Борово

Парите

08-11-2017, 13:02

Снимка:

Община Борово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Кметът Стоилов поздрави жителите на Борово за празника им

До 20- ти ноември

Във връзка със съставянето на проекта за бюджет на община Борово за 2018 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 2019-2021 г. кметът на Община Борово определи следните действия, които да се предприемат:

1. Гражданите и юридическите лица/включително и Читалища, сдружения, настоятелства, дружества, клубове, съюзи, организации и др.законово възникнали/ – т.н.местна общност на територията на общината могат да отправят своите предложения в срок до 20.11.2017 г.

2. В срок до 20.11.2017 г. да се представят писмени предложения за бюджет 2018 г. и за бюджетна прогноза за следващите три години 2019 – 2021 година за местните дейности от:

• Второстепенните разпоредители с бюджет/ВРБ/, прилагащи системата на делегирани бюджети – директори на предучилищни и училищни институции;

• Второстепенните разпоредители с бюджет/ВРБ/ – директори на социални услуги;

• Второстепенните разпоредители с бюджет/ВРБ/ – кметове на кметства;

• Второстепенните разпоредители с бюджет/ВРБ/ – директорите на общински предприятия;

• Кмета на кметство с.Волово;

• Кмета на кметство с.Брестовица;

• Председателя на Общински съвет Борово /за дейността на общинския съвет./

3. Предложенията се разработват на базата на:

А/ За приходите:

• всички настъпили промени в нормативната уредба и приети вътрешни актове;

• анализ на приходите за предходните четири години/2013-2016 г./ и очакваното изпълнение до края на 2017 година, като се разграничат приходите с еднократен характер;

• анализ на събираемостта на данъчните приходи през предходните четири години/2013-2016 г./ и очакваното изпълнение до края на 2017 година тенденциите в увеличаване/намаляване на ползвателите на предоставяните от общината услуги;

• тенденции за развитие на публичните услуги.

Б/ За разходите:

 

• Решение № 286/22.05.2017 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.;

• Решение № 37/19.01.2017 г. на МС за бюджетната процедура за 2018 г.;

• Решение № 281/18.05.2017 г. на МС за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.:

Основни акценти:

 

 Доходи – Минималната работна заплата за 2018 г. – 510 лв.; за 2019 г. – 560 лв., за 2020 г. – 610 лв.;

Осигурителни вноски – през 2018 г. се увеличава с 1 процентен пункт осигурителните вноски за фонд „Пенсии“;

Придобиване право на пенсия – от 2018 г. се увеличава възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете в 2020 г.

• Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.;

• Указанията на Министерство на финансите – писмо № БЮ № 1/08.02.2017 г. и писмо № БЮ № 4/01.09.2017 г.;

• Уточнените планови стойностни и натурални показатели към 31.10.2017 г.;

• Действаща нормативна уредба и вътрешни актове, както и внесени проекти за обсъждане от общинския съвет;

• Разходите за 2018 г. се планират на равнището на 2017 г.(като се елиминират еднократните разходи);

• Прогнозите за 2019 – 2021 г. за местните дейности да не надвишават разходите от 2017 г.(като се елиминират еднократните разходи);

• Годишни цели и приоритети, залегнали в общинските планове за развитие, съобразно ресурсите на общината, приети от общинския съвет;

• Нови и/ или закриващите се структури/дейности;

• Очакваният размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

• Задължения по национални и регионални програми;

• Задължения по проекти, финансиране със средства от Европейския съюз.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)