Разсадник за цветя и телемедицина са новите проекти на Гоце Делчев

Осъществява ги съвместно с гръцки градове

Кметът на община Гоце Делчев подписа договори за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проеки по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
Единият от проектите е "Подобряване достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагай". Общата цел на проекта е да подобри достъпа до качествени здравни услуги – първична медицинска/доболнична помощ в трансграничния регион чрез обновяване и оборудване на здравните служби в труднодостъпни и отдалечени райони. По проекта ще се извърши ремонт и оборудване на здравните служби в селата Лъжница и Брезница в община Гоце Делчев, както и две други в гръцката община – партньор по проекта. Ще бъде направен ремонт и оборудване на Общински Център по Телемедицина в Гоце Делчев (България) и Елефтеруполи (Гърция). Освен това ще се закупят 2 специализирани автомобили - мобилни станции за първична помощ.
Резултатите от проекта ще бъдат изградена и функционираща система за телемедицина в първичната медицинска помощ в трансграничния регион, осигуряваща обслужване на населението от отдалечените населени места. Друг важен резултат е, че цената на медицинските услуги ще бъде намалена.

Общият одобрен бюджет на проекта е 917 042 евро, като бюджетът на община Гоце Делчев е 470 427,20 евро. Общата продължителност е 24 месеца.

Другият проект "Сертифициране на социални предприемачи в трансграничния регион» предвижда създаване на общинско социално предприятие „"ВЕТЕН ГРАД". То ще предоставя възможности за заетост на лица, напускащи специализирани институции, както и трудова реализация на хора с увреждания или социално слаби лица на територията на Община Гоце Делчев. Проектът цели и развитието на нови професионални умения, трудови навици и професионална ориентираност, получаване на равен шанс на пазара на труда.
За целта ще се изгради разсадник за оранжерийно производство на цветя и храсти, на територията на градския парк, в имотните граници на Младежки дом - Гоце Делчев. Получените разсади ще се ползват за сезонно зацветяване на обществени площи. Видовете, които ще се отглеждат, се използват в сегашната практика на зацветяване на обществените зелени площи. Партньори по проекта са Организацията SOS "Детски селища" Гърция; Организация в подкрепа на хора в неравностойно положение "ТЕИ" Кавала и Община Гоце Делчев. Общият бюджет на проекта е 615 978,32 евро, като бюджетът на община Гоце Делчев е 336 017,97 000 евро. Общата продължителност е 24 месеца.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"