Приемат творби за новия конкурс на РБ „Л. Каравелов“ „EX LIBRIS – EX LITTERA“

Животът

22-10-2017, 09:00

Снимка:

РБ "Любен Каравелов"

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

ХІІI-ти Международен конкурс за екслибрис през 2017 г. – „EX LIBRIS – EX LIBERTAS”

До 31 май 2018 година

През третото хилядолетие латинският израз „ex libris“ е много повече мисловен етикет, отколкото само символ или печат, който обозначава притежателя на една книга. В модерния свят на технологиите изчистената рисунка е като калейдоскоп на изяществото и творческата свобода. Може би затова, но и поради много други причини, в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през 2005 г. съвсем не случайно се „ражда” идеята да се създаде уникален международен конкурс за exlibris. Апологет на идеята е Библиотеката.

Така през годините различни културни и знакови събития в България и в света се вграждат в русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът става феномен на колективна културна памет. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. Неусетно се видоизменя смисъла на връзката между писателите/авторите, книгите, читателите и публиката, която се увлича от магията на изящните рисунки. Благодарение на идеята, Дунавският бряг и Библиотеката се превърнаха в пристан и дом на десетки световни творци на exlibris. Всяко следващо издание на конкурса показва колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия. Дори и в рамките на една тема, която винаги се подбира много прецизно, конкурсът има за цел да създава нови идентичности и да е катализатор на неподражаемо художествено проникновение.  

Темата „EX LIBRIS – EX LITTERA” предоставя възможност творците да интерпретират предаването и запазването на послания във времето и пространството с помощта на азбучни или знакови системи на всички култури и народи (знаци, символи, букви). Могат да се пресъздават всички познати в света начини за подобна комуникация. 

УСЛОВИЯ: Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без възрастови ограничения. Участниците са разделени в две възрастови категории: 

– творци до 18 години;

 

– творци над 18 годишна възраст.

 

Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват с максимум 3 (три) графики, по 4 (четири) копия от всяка. 

Попълнен и подписан Апликационен формуляр, достъпен в www.libruse.bg. 

На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и на творбата да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма, авторите се задължават да уведомят за това библиотеката. 

В екслибриса трябва да присъства текстът „EX LIBRIS – EX LITTERA“. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан и датиран от автора.  

Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм. 

Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2018 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо). Адрес за получаване: 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

ул. „Дондуков-Корсаков” № 1 

Русе, 7000 

България 

Изпратените творби стават собственост на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и не се връщат на техните автори. Те влизат в постоянната колекция на Графичния кабинет към библиотеката, като Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе придобива по силата на и едновременно с правото на собственост върху произведенията и всички останали права по ЗАПСП, в т.ч. правото на свободно използване и публикуване на творбите, в рамките на културната политика на институцията, без за това да е необходимо изрично авторско разрешение, както и без да се дължи каквото и да било възнаграждение за автора. Участието в конкурса е равнозначно на приемане на настоящия регламент от страна на всеки автор, като с подписа си върху Апликационния формуляр същият удостоверява безвъзмездното и безсрочно прехвърляне на правата върху изпратените творби в полза на Библиотеката. 

Голяма награда на стойност 500 евро. 

Награда за участници до 18 г. 

Спонсорски награди. 

След предварителна селекция допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени в каталог с по една творба. Всеки участник, отговарящ на изискванията на Конкурса, получава електронен сертификат за участие и каталог. Получените екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg и се показват в представителна изложба, организирана в периода септември – октомври 2018 г. 

Селекцията и наградите се определят от специално избрано за целта професионално жури в състав: проф. Божидар Йонов, проф. Николай Драчев, проф. Светослав Кокалов и Иван Токаджиев.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен