АС – Русе отхвърли жалбата на „Монтюпе“ срещу РИОСВ

Новините

17-10-2017, 09:43

Снимка:

Административен съд Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Екоинспекцията ограничи дейността на завода чрез принудително извеждане от експлоатация на 108 вентилационни отвора

С решение от 16.10.2017 г., постановено по дело № 320/2016 г., Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „Монтюпе“ ЕООД срещу заповед № 372/12.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Русе. По силата на административния акт бе ограничена дейността на завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части чрез принудително извеждане от експлоатация на 108 вентилационни отвора – димни люкове, разположени на покрива на хале № 3.  В хода на съдебното производство бяха събрани множество доказателства, с които бе установено, че източник на неорганизираното изпускане на вредни вещества на 10 и 11.09.2016 г. е хале № 3 на завода. Съдът приема, че наложената принудителна административна мярка е напълно съобразена с основните принципи на европейското законодателство в областта на опазване на околната среда и на Закона за чистотата на атмосферния въздух за „защита здравето на хората и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности“. С тези съображения съдът приема, че оспореният административен акт е законосъобразен, а жалбата и изложените в нея възражения и правни доводи – неоснователни. Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен