Червеният кръст в Русе обявява процедура за подбор за социални услуги

Новините

06-10-2017, 16:42

Снимка:

РБ "Любен Каравелов"

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Заключителна конференция по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“

Документи приемат до 16.10.

Областният съвет на Българския Червен кръст – Русе обявява провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжности в социалните услуги:

 

• Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ) в гр. Русе, намиращ се на ул. „Битоля“ 1 а, с капацитет 8 деца

• Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ), намиращ се ул. „Битоля“ 1 а, с капацитет 15 деца

 

Одобреният кандидат ще заема следните длъжности:

 

1. Управител на ЦНСТД – 0,25 щатна бройка;

2. Управител на ЦРДУ – 0,5 щатна бройка;

3. Социален работник в ЦНСТД – 0,25 щатна бройка;

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжностите.

1. За длъжността „Управител на ЦНСТД”:

 

• Степен на завършено образование – висше;

• Образователно-квалификационна степен: „магистър”;

• Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки;

• Професионално направление – „Социални дейности”, „Психология”, „Педагогика”, „Социална педагогика“;

• Професионален опит – минимум 3 години.

• Опит в подготовката и кандидатстването по проекти.

• Умения за работа в екип

 

2. За длъжността „Управител на ЦРДУ” :

 

• Степен на завършено образование – висше;

• Образователно-квалификационна степен: „магистър”;

• Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки;

• Професионално направление – „Социални дейности”, „Психология”, „Педагогика”, „Социална педагогика“;

• Професионален опит – минимум 3 години.

• Опит в подготовката и кандидатстването по проекти.

• Умения за работа в екип.

 

3. За длъжността „Социален работник в ЦНСТД”:

 

• Степен на завършено образование: висше;

• Образователно-квалификационна степен -„бакалавър”;

• Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки

• Професионално направление – „Социални дейности”, „Педагогика”;

• Професионален опит – минимум 2 години.

 

II. Характер на работата.

Характерът на работата за всяка длъжност е определен с длъжностна характеристика. Екземпляр може да бъде получен при подаване на документите.

 

III. Начин на провеждане на процедурата по подбор

1.За длъжностите Управител на ЦНСТД и Управител на ЦРДУ :

1.1. Разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност

1.2. Защита на разработените концепции пред комисия за длъжностите „Управител на ЦРДУ” и „Управител на ЦНСТД”

1.3. Събеседване с кандидатите /на събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени по документи/.

2.За длъжността „Социален работник в ЦНСТД”

2.1. Разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност

2.2. Събеседване с кандидатите /на събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени по документи/.

 

IV. Необходими документи за участие:

1. Заявление за участие в подбора на кандидати за длъжностите: „Управител на ЦРДУ”, „Управител на ЦНСТД” и „Социален работник в ЦНСТД” до Директора на Секретариата на ОС на БЧК – Русе /в свободен текст/;

2. Професионална автобиография/CV;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

4. За длъжностите: „Управител на ЦРДУ” и „Управител на ЦНСТД” – Концепция за дейността и развитието на социалната услуга ЦНСТД и Концепция за дейността и развитието на социалната услуга на ЦРДУ

 

V. Място и срок за подаване на документите:

В срок от един месец от публикуването на обявата в местните печатни и електронни медии, но не по-късно от 16 октомври 2017 г., кандидатите подават горепосочените документи в Офиса на Секретариата на ОС на БЧК – Русе намиращ се в гр. Русе , ул. „Плиска“ №2, бл. Плиска, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.

 

За длъжностите „Управител на ЦНСТД” и „Управител на ЦРДУ” – кандидатите представят документите в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни плика, обозначени, както следва: плик № 1 – документи за участие и плик № 2 – концепция за дейността и развитието на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за работа с деца на улицата. При приемане на документите върху плика се отбелязват входящ номер, дата и час на постъпване. Документи, изпратени по пощата не се приемат. За длъжността „Социален работник в ЦНСТД” – кандидатите представят документите в запечатан непрозрачен плик, съдържащ документи за участие. При приемане на документите върху плика се отбелязват входящ номер, дата и час на постъпване. Документи, изпратени по пощата не се приемат. Всички данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

За допълнителна информация: Антоанета Ябанозова – експерт в Секретариата на ОС на БЧК – Русе, телефон за връзка 0878 11 86 46Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)