Проект за трансграничен фестивал за възстановки на традиции готви Община Русе

Мисия

08-09-2017, 13:27

Снимка:

АПИ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Започва трансграничен проект с Гюргево за трудова мобилност

Предвижда се проектът да се реализира в партньорство между Община Русе като водещ партньор и Община Гюргево

В рамките на първата фаза от кандидатстването по Третата покана за проектни предложения по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.”, която приключи на 15.05.2017 г., Община Русе, в партньорство с Община Гюргево, подаде заявление за интерес по проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“, по Приоритетна ос 2 „Един зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“.

На проведеното на 02.08.2017 г. заседание на Комитета за наблюдение по Програмата беше представен списък с одобрените заявления за интерес, които се допускат до втория етап на кандидатстване, сред които е горецитираното заявление за интерес.

Предвижда се Проектът да се реализира в партньорство между Община Русе (Водещ партньор) и Община Гюргево (Партньор 2). Стойността на проектното предложение, разпределена между партньорите, е както следва:

•             За Община Русе до 1 100 000 евро, от които 85% от Европейски фонд за регионално развитие, 13% национално съфинансиране и 2% собствено участие на Община Русе;

•             За Община Гюргево до 400 000 евро, от които 85% от Европейски фонд за регионално развитие, 13% национално съфинансиране и 2% собствено участие на Община Гюргево.

В българската част на проекта е заложено да бъде изработен инвестиционен проект с цел изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на сградата на Художествената галерия, която се намира на ул. „Борисова“ №39. Галерията разполага с постоянна експозиция, но е домакин и на временни изложби на български и чужди художници. В частта от проекта изпълнявана от румънския партньор се предвиждат дейности за установяване на модерно пространство за изложби и култура в съществуваща сграда в Гюргево, която да бъде оборудвана с модерни мултимедийни устройства.

Чрез рехабилитацията и модернизирането на двата обекта ще се предостави възможност за по-ефективно популяризиране на общото културно наследство и традиции на региона в национален и международен мащаб. Предвижда се създаване на интегрирани туристически продукти/услуги: широкомащабно трансгранично културно събитие (фестивал) за възстановки на традиции и обичаи и демонстриране на общото нематериално културно наследство на региона, широкомащабно трансгранично културно събитие (фестивал) с фокус върху модерното изкуство и креативните индустрии, интегриран туристически маршрут „Нематериалното културно наследство в трансграничен регион Русе-Гюргево“, съвместно проучване на общото нематериално културно наследство в региона, изготвяне на обща стратегия за неговото популяризиране, съвместна информационна кампания.

Съгласно изискванията за кандидатстване по Програмата е необходимо на етап оценка на административно съответствие и допустимост на проектното предложение да се представи Решение на Общинския съвет, даващо съгласие за кандидатстване с пълен апликационен формуляр.

Проектното предложение трябва да бъде подадено чрез електронната система на Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.” в срок до 16.10.2017 г. Предстои Общински съвет – Русе да даде през този месец своето съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ Община Русе трябва да осигури съфинансиране от 2% от общо допустимите разходи на водещ партньор по проекта .Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май