С над 30 % намалява броят на осъдените в Русенска област за година

Крими

22-07-2017, 10:00

Снимка:

Районе съд Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Общинските съветници в Русе приветстваха декларация срещу насилието над медици

Осъдените непълнолетни са 46

През 2016 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за 692 извършени престъпления. В сравнение с 2015 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане, намалява с 32.6%. Общо 637 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; при 36 извършителите са двама, а 19 са с трима и повече извършители.

През 2016 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 878, или с 23.9% по-малко от предходната година. Те представляват 2.6% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2015 г. – 3.5%. С ефективни осъдителни присъди са 253 лица, а условно осъдените са 456. Оправдателни присъди са постановени на 22 обвиняеми, а 147 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2015 г. броят на лицата с ефективни присъди намалява с 93, а този на условно осъдените – с 228.

През 2016 г. броят на осъдените в област Русе е 709 лица. В сравнение с 2015 г. общият брой на осъдените лица в областта намалява с 321 или с 31.2%. Делът им в общия брой на осъдените за страната е 2.5% при 3.7% – за 2015 година. 642 лица (90.6%) през 2016 г. са осъдени за едно извършено престъпление, за две – 59 лица, а за три и повече престъпления осъдителна присъда са получили 8 лица.

В структурата на осъдените лица през 2016 г. по видове престъпления 228 са осъдените за посегателства върху собствеността, които формират 32.2% от общия брой на осъдените лица в област Русе. И през 2016 г. доминират осъдените за извършени кражби – 174 или 76.3% от осъдените за този вид престъпления.

През 2016 г. в област Русе също 228 лица са осъдени лица за извършени общоопасни престъпления. За извършени престъпления по транспорта и съобщенията са осъдени 193 лица, сред които преобладават получилите осъдителна присъда за управление на МПС с концентрация на алкохол над 1.2 промила – 145 лица. За престъпления, свързани с наркотици са осъдени 24 лица. За извършени престъпления против дейността на държавните органи, обществените организации и лица, изпълняващи публични функции, през 2016 г. в област Русе са осъдени общо 83 лица при 332 за предходната година. Относителният дял на наказаните за този вид престъпления достига 11.7% от общия брой на осъдените в област Русе. С най-голям брой и относителен дял са осъдените за незаконно преминаване на границата – 37 лица (44.6%). От общия брой на осъдените лица през 2016 г. в област Русе, 635 са с наложено наказание „лишаване от свобода” (при 898 лица през 2015 г.). От тях 264 лица – с лишаване от свобода до 6 месеца; 216 лица – с лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година; 139 лица – от 1 до 3 години; 10 лица – от 3 до 5 години, 4 лица – от 5 до 10 години и 2 лица – от 10 до 30 години. На 63 лица през 2016 г. е наложено наказание пробация, на 7 лица – обществено порицание, а на 3 лица – глоба. На доживотен затвор е осъдено 1 лице.

През 2016 г. коефициентът на криминална активност (осъдените лица на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население – на 14 и повече навършени години в областта) e 358 при 514 през 2015 година. Сравнението със средното равнище на показателя за страната показва, че и при мъжете и при жените коефициентът за областта е по-нисък от средния за страната. Общият коефициент на криминална активност за страната е 457 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население, като при мъжете достига 865 на 100 хил. души (при 671 за област Русе), а при жените е 79 (при 63 за областта). В сравнение с 2015 г. равнището на показателя за страната нараства и при двата пола, докато за област Русе коефициентът и при мъжете и при жените бележи съществено намаление. Най-висок е регистрираният коефициент на криминална активност в област Русе при възрастовата група 18 – 24 години – 871 на 100 хил. души от населението, но същият остава доста по-нисък от средния за страната – 1 250 на 100 хил. души от наказателноотговорното население.

 

Разпределението на осъдените през 2016 г. лица в област Русе по пол и възраст е следното:

 

                Осъдените мъже са 645 (91.0%), а осъдените жени са 64 (9.0%).

                Най голям е броят и делът на осъдените лица от възрастовата група на 30 – 39 годишните – 178 лица (25.1%), следвани от 18 – 24 годишните – 140 лица, или всяко пето осъдено лице през годината. През 2015 г. са доминирали получилите осъдителна присъда от възрастовата група 18 – 24 години.

                При осъдените мъже най-голям е броят и делът на наказаните за общоопасни престъпления – 224 или всеки трети мъж с произнесена присъда. Една четвърт от осъдените попада във възрастовия интервал 30 – 39 години. При жените 37.5% са осъдени за извършени престъпления против собствеността – 24 лица, като близо 30% от тях попадат във възрастовата група 40 – 49 години.

                Осъдените непълнолетни лица (на възраст 14 – 17 г.) са 46, или 6.5% от осъдените в област Русе. Спрямо предходната година броят им бележи намаление с 11.5%, но делът им нараства с 1.5 процентни пункта. Седем от всеки десет осъдени непълнолетни са получили осъдителна присъда за извършени престъпления против собствеността. Делът на осъдените непълнолетни през 2016 г. в област Русе надвишава регистрирания среден за страната – 3.9%. Коефициентът на криминална активност в тази възрастова група е 631 на 100 хил. души от населението и е по-висок от регистрирания среден за страната – 436 на 100 хил. души от населението в същия възрастов интервал. Най-високо е равнището на коефициента при осъдените непълнолетни на възраст 17 години – 1 041 при средно 670 за страната.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)