Лекарите от 55 до 64 години с най – голям дял в Русенска област през 2016г.

Новините

25-06-2017, 10:00

Снимка:

Добрич утре

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Над 60 участници в третото издание на Парад на ретро автомобили в Русе

В сравнение с 2015 г. се наблюдава увеличение в броя на практикуващите лекари и зъболекари

В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в област Русе работят 802 лекари, 212 лекари по дентална медицина и 1 438 медицински специалисти по здравни грижи. В лечебните и здравни заведения на основен трудов договор работят и 1 177 души друг персонал с немедицинско образование. В сравнение с 2015 г. се наблюдава увеличение в броя на практикуващите лекари, включително  и тези по дентална медицина, а при медицинските специалисти по здравни грижи е регистрирано незначително намаление. С 0.5% намалява броят на персонала с немедицинско образование.  В заведенията за болнична помощ практикуват 475 лекари или с 3.5% повече от края на предходната година. От тях ¾ са с призната специалност, която упражняват. Медицинските специалисти по здравни грижи са 923, от които 640 или 69.3%, са медицински сестри. Общият брой на медицинските специалисти намалява с 0.3%, а този на медицинските сестри – с 0.5%.

В заведенията за извънболнична помощ лекарите, работещи на основен трудов договор, са 300, а лекарите по дентална медицина – 211. В сравнение с предходната година броят на лекарите незначително нараства, а при тези по дентална медицина увеличението е с 15 специалисти. Тук се включват и всички лекари (234) и лекари по дентална медицина (199), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 183 и бележат спад с 1.6% спрямо края на 2015 година. В структурата на останалите заведения за извънболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи в диагностично-консултативните центрове (37), следвани от практикуващите в медицинските центрове – 17.

 В други лечебни и здравни заведения в област Русе към 31.12.2016 г. на основен трудов договор работят 27 лекари, от които 11 са с призната специалност. Общо 332 са медицинските специалисти по здравни грижи, като от тях 213 са медицински сестри от всички профили

• В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 105 или 13.1% от общия брой на лекарите в област Русе. Относителният им дял е 2.4% от всички общопрактикуващи лекари в страната. В сравнение с края на 2015 г. броят на общопрактикуващите лекари бележи незначителен спад. На второ място по численост се нареждат специалистите по анестезиология и интензивно лечение – 48 (42 за предходната година), а непосредствено след тях са тези по кардиология – 47 (2015 г. – 50). Спрямо 31.12.2015 г. в област Русе броят на практикуващите специалисти по: ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, педиатрия, хирургия (вкл. детска), физикална и рехабилитационна медицина, нефрология, медицинска онкология, обща и клинична патология, неврохирургия и нервни болести незначително се увеличава. Запазва се броят на лекарите гастроентеролози, инфекционисти, офталмолози, психиатри, специалистите по кожно-венерически болести. Най-значително намаление е регистрирано при лекарите, практикуващи по специалността „Вътрешни болести“ – с 42.3%. Към 31.12.2016 г. разпределението на практикуващите лекари е следното:

• мъже са 349 (43.5%), а жените са 453 или 56.5%.

• най-голям е относителният дял на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 280 или 34.9% от общия брой в областта. В населените места на област Русе работят 2.8% от всички практикуващи в страната лекари в тази възрастова група.

• младите генерации лекари на възраст до 35 години са 111 или 13.8%, като в сравнение с 2015 г. броят им нараства с 12.1%.

• практикуващите лекари във възрастовата група 65 и повече навършени години са 85 или 10.6% и увеличават броя си от предходната година. В област Русе 25 лекари са на възраст 70 и повече навършени години, които представляват близо 2% от всички практикуващи лекари в страната в този

• в заведенията за болнична помощ работят 95.5% от младите лекари и всеки втори лекар на възраст 65 и повече години.

В края на 2016 г. осигуреността на населението в област Русе с лекари е 35.9 на 10 000 души от населението при средна за страната – 41.6 на 10 000 души. Към 31.12.2015 г. стойността на показателя за областта е бил 34.8, а за страната 40.6 на 10 000 души.

Осигуреността с лекари по дентална медицина е 9.5 на 10 000 души (11.3 – за България), като показателят както за областта, така и за страната бележи увеличение. По-ниска от средната за страната остава осигуреността на населението в област Русе с общопрактикуващи лекари – 4.7 на 10 000 души при средно 6.2 в национален мащаб. Осигуреността с общопрактикуващи лекари спрямо предходната година се запазва и в двата разреза. Средно 64.3 на 10 000 души в края на 2016 г. е осигуреността с медицински специалисти по здравни грижи, при 64.0 за предходната година .

 

Сред областите в страната най-висока е стойността на показателя „осигуреност на населението с лекари“ в област Плевен (56.3 на 10 000 души от населението), а най-ниска в област Разград – 26.3 на 10 000 души. Област Плевен оглавява и класацията по осигуреност с общопрактикуващи лекари – 8.2 на 10 000 души, докато в областите Разград и Кърджали тя е само 4.2 на 10 хил. души.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"