По – малко от двама души средно живеят в едно жилище в Русенско

Дунав

18-06-2017, 09:00

Снимка:

Община Борово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Общинските съветници от ГЕРБ в Борово ще проведат приемни за граждани

Според броя на стаите по общини с най-голям относителен дял на едностайните жилища е община Русе – 12.9%

В края на 2016 г. 12 133 жилища в област Русе са едностайни, 42 544 са двустайни, тристайните са 42 337, а тези с четири и повече стаи достигат 28 542, като спрямо предходната година не се наблюдава съществена динамика в структурата на жилищата според броя на стаите. В градовете на областта се намират 91.4% от всички едностайни жилища, 84.2% от тези с две стаи, две трети (67.5%) от тристайните и 44.5% от жилищата с четири и повече стаи. Многостайните жилища в градовете (с четири и повече стаи) запазват относителния си дял спрямо 2015 г. (14.4%) от всички жилища в градовете на областта, аналогична е картината и при тези в селата – 42.4% от всички селски жилища. В селата се намират 52.8% от всички жилища в област Русе с четири стаи, 62.1% от петстайните и 57.2% от жилищата с шест и повече стаи. В град Русе 14.1% от жилищата са едностайни, 44.7% са с две стаи, а 31.8% – тристайни. Делът на многостайните жилища е под 10% (9.4%) и запазва нивото си от периода 2012-2015 година.

В структурата на жилищния фонд според броя на стаите по общини с най-голям относителен дял на едностайните жилища е община Русе – 12.9% от общия брой, а с най-нисък в общините Борово и Ценово – 0.9%. Делът на жилищата с четири и повече стаи в общините на област Русе е между 12.8% за община Русе и 48.6% за община Борово.

Средният брой лица в едно жилище е 1.8, като при жилищата в градовете показателят е 2.0 лица, а в селата – 1.3. Запазва се равнището на общия показател както за областта, така и за градовете, докато за селата е регистрирано незначително намаление. В отделните общини към 31.12.2016 г. средният брой лица на едно жилище е между 1.2 за община Иваново и 1.9 лица за общините Ветово и Русе. В градовете на областта средният брой лица на едно жилище е между 1.5 лица за гр. Сеново, 2.6 лица за гр. Сливо поле, а за община Русе е 2.0 лица. При жилищата в селата стойността на показателя варира между 0.1 лица за с. Пепелина и 2.7 лица за с. Малко Враново.

Към 31.12.2016 г. 32.0% от всички жилища в областта се намират в едноетажни сгради, следвани от жилищата в двуетажни сгради – 19.7%. Относителният дял на жилищата в осеметажни жилищни сгради е 17.7% от общия брой. Общо 6 137 жилища се намират в сгради на десет и повече етажа.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 120 445 или 95.9% от общия жилищен фонд на област Русе. Към 31.12.2016 г. 4 112 жилища са държавна или общинска собственост, а от тях близо 95% са в община Русе. Жилищата, собственост на частни юридически лица са 999, като 85.2% са на територията на община Русе.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 8 606.8 хил. кв.м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 70.3% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.5 кв.м., като в градовете тя е 68.6 кв.м., в селата – 68.4 кв.метра. Незначително увеличение е регистрирано в стойността на показателя за градовете и селата спрямо 2015 година.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)