Проект подпомага преподаватели от Русенския университет за научни изследвания

Новините

15-06-2017, 13:00

Снимка:

Пресцентър Русенски университет

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Нови успехи за Русе донесоха солистите от Детска вокална група "Слънце"

Предвижда се да се проведат 23 курса за всички преподаватели от 8-те факултета и филиалите на университета

На пресконференция днес бяха представени дейностите проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенския университет“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. Целевата група са докторанти, постдокторанти, студенти и преподаватели от Русенския университет. Целта на проекта е да се подпомогне научноизследователския състав на университета в научни изследвания, повишаване на квалификацията на учените чрез специализирани курсове; подпомагане с материали; реализиране на мобилности във фирми и университети в други държави, извършващи сериозна научноизследователска и развойна дейност; заплащане на такси за публикуване на резултатите от научните изследвания в световноизвестни списания и конференции, реферирани от Web of Science, Scopus; създаване на научноизследователски екип с назначаването на двама чуждестранни учени в Русенския университет за засилване на научната работа и привличане на млади учени.

Повишаването на квалификацията на преподавателите от Русенския университет, които извършват и научноизследователска дейност, ще се реализира в три направления - чрез абонамент за електронни периодични издания и научни бази данни; чрез закупуване на специализирана литература необходима на всеки от целевата група за неговата научна и преподавателска дейност и чрез специализирани курсове.

Предвижда се да се проведат 23 курса за всички преподаватели от 8-те факултета и филиалите на университета. Поради голямото разнообразие на специалностите в университета и научната дейност на преподавателите в областите: машиностроене, електротехника и електроника, комуникационна техника, селскостопанска техника, транспорт, право, икономика, информатика и т.н., курсовете са разделени на две групи. Първите 13 курса ще бъдат подготвени и проведени от учени, които са се доказали в своята научни изследователска и развойна област, работещи в университетите. Втората група от 10 специализирани курса ще бъдат проведени от представители на фирми или организации, които развиват иновационна дейност.

Чрез проекта ще бъдат поети разходите за участие в престижни научни конференции и ще се стимулират стойностни научни изследвания и публикации, които да бъдат с импакт фактор или да бъдат реферирани в Web of Science, Scopus, Google Scholar.

За осигуряване на публичност ще се подготвят информационни табла, рекламни брошури и електронна страница на проекта, а резултатите от него ще се представят на конференции. Предвижда се провеждането и на два семинара, в които да участват поне по 100 души.

Проектът е с продължителност 19 месеца и е на стойност 774 445.60 лева.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)