Процедура за концесия за услуга на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение

Дунав

10-06-2017, 10:00

Снимка:

РИОСВ Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Парад на ретро автомобили в Русе

Предстои общинските съветници да вземат решение

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ е специализирано за обслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби и корабно бункероване. Пристанището разполага с 11 корабни места.

Съгласно ЗМПВВППРБ пристанищни услуги могат да се извършват само от регистрирани пристанищни оператори с необходимата квалификация и опит, а управлението и поддържането на пристанище изискват значителен финансов ресурс, което налага привличането на частен инвеститор за изпълнение на услугата.

Във връзка с това, с Решение №13/30.11.2015 г ОбС Русе дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище „Пристис“.

Концесионните анализи и проектите на документи за предоставяне на концесия са изготвени от „Евролекс България“ ООД, а окончателните текстове на проект на решение, обосновка на концесията, документация за провеждане на процедура за избор на концесионер и проект на договор са обсъдени, подготвени и приети от екип за подготвителни действия, назначен със Заповед № РД-01-33/08.01.2016 г на кмета на Община Русе.

В обекта на концесия ще се извършват следните услуги и стопански дейности:

1. Пристанищни услуги по обслужване на пътници. Основен критерий за определянето на вида на пристанищните услуги е съоръжеността на пристанището, удостоверена с издадено удостоверение за експлоатационна годност;

2. Морско-технически услуги, за които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения.

3. Съпътстващи дейности, които се извършват при условие, че няма да пречат на извършването на пристанищните услуги.

Срокът на концесията е предложен като максимално допустимия по Закона за концесиите от 35 години и е обоснован със следните мотиви:

                мотивиране на концесионера чрез срок, който да бъде икономически изгоден за него;

                да се даде възможност да бъде постигната положителна нетна настояща стойност от инвестициите, като в същото време общината получи след изтичане на концесионния срок добре работещ обект, който може да бъде отдаден на концесия с нов концесионен договор при по-добри финансови параметри;

                максимално дългият срок на концесията би стимулирал извършването и на други инвестиции, освен договорените, които могат да спомогнат за по-ефективната експлоатация на обекта на концесия и респективно да доведат до нарастване на приходите на концесионера, и съответно до увеличение на променливата част на годишното концесионно плащане.

Във Финансово-икономическия анализ за концесията са разработени следните три варианта от гледна точка на минималния размер на задължителните за концесионера инвестиции:

1.            Вариант А наречен „Базов вариант” е на стойност 2 820 000 лева. При него територията на пристанището, прилежащата акватория и прилежащата инфраструктура и съоръжения ще продължават да функционират в досегашния си вид с непроменен облик, без извършване на съществени подобрения върху обекта на концесията. При този вариант не са предвидени инвестиции за оборудване на всички експлоатационно годни корабни места с плаващи устройства, служещи за връзка на корабите с брега (понтони), а само за оборудването на 5 или 6 от тях. Това от една страна би довело до снижаване качеството на предлаганите пристанищни услуги, а от друга би лишило пристанищния оператор от приходи, поради не използването на пълния капацитет на пристанището. Не се предвижда изграждане на нови обекти от техническата инфраструктура. Целта е с предвидените ограничени финансови средствата да се постигне максимален ефект и поддържане на пристанището без развитие на допълнителни услуги. Осигурява се минималното изискване за функциониране на пристанището при спазване на всички изисквания за безопасност.

2.            Вариант В наречен „Оптимистичен вариант” е на стойност 4 815 000 лева. При този вариант се предвиждат значителни като размер инвестиции (спрямо „базовия”), които трябва да бъдат реализирани в обекта на концесията при неговото управление, поддържане и развитие за срока на предоставената концесия. При този вариант, пристанище „Пристис” запазва и доразвива броя на оборудваните с понтони корабни места. Пристанищния оператор ще използва пълния капацитет на пристанището включително и развитието на к.м. №7 или №8, на едно от които следва да се ситуира плаващ басейн до петата година на концесията. Предвижда се още през първата година да се инвестират 4 400 хил. лв. за оборудване на всички действащи към момента девет корабни места с понтони. Предвидените средства за поддръжка и рехабилитация на пристанищната инфраструктура са оптимизирани, като същевременно обезпечават необходимия обем от мероприятия, гарантиращи нейната експлоатационна годност. Този вариант на инвестиционна програма изцяло следва насоките за развитие на речните пристанища, заложени в „Стратегията за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г.”. Предложените инвестиции целят повишаване на конкурентоспособността на пристанището чрез повишаване експедитивността при обработката на пътници и кораби, с цел привличане на допълнителни такива и увеличаване привлекателността на гр. Русе, като туристическа дестинация.

3. Вариант С наречен „Междинен вариант” е на стойност 3 135 000 лева. Това е вариант, при който се предвижда умерено увеличение на инвестициите над основния базов вариант, които трябва да бъдат реализирани в обекта на концесията при неговото управление, поддържане и развитие за срока на предоставената концесия. При този модел на развитие на пристанището при предоставянето на концесия се предвижда, минимум 30%. (минимално необходим брой) от корабните места в пристанище „Пристис” да бъдат оборудвани със собствени плаващи хидротехнически съоръжения – понтони. За да може пристанищния оператор да се възползва от пълния капацитет на пристанището, включително и развитието на к.м. № 7 или к.м. 8, на едно от които ще се ситуира плаващ басейн, е необходимо останалите корабни места да бъдат оборудвани с наети понтони. Предвид намеренията на Възложителя за извършване на СМР в зоната между 6 и 8 корабно място и сроковете за реализация на проектите в тази зона, екипът разработващ техническия анализ е предвидил инвестицията в направление „Доставка, монтаж и оборудване на плаващ басейн на 7-мо или 8-мо корабно място“, които следва да се реализират до петата година на концесията. Намеренията на Община Русе за цялостна промяна на централния пътнически кей обуславят и необходимостта инвестицията в направление изготвяне на Генерален план на пристанището да бъде предвидена от момента на влизане в сила на договора за концесия. Така изготвеният вариант на Инвестиционна програма ще повиши конкурентоспособността на пристанище „Пристис“. Предлаганите допълнителни съпътстващи дейности ще превърнат пристанището в притегателен център за жителите и гостите на град Русе и ще утвърдят позицията му на атрактивна туристическа дестинация. „Междинният вариант” е базиран на оптимистичната прогноза относно предвижданията и насоките за развитие на икономиката на страната. Заложен е същия, както при „Оптимистичния вариант” темп на увеличение на корабопосещенията и броя на обслужените пътниците в краткосрочен аспект.

 

На свое заседание от 29.11.2016 г. екипът за подготвителни действия избира като най-целесъобразен вариант на инвестиционна програма – вариант „С“, съгласно който бъдещият концесионер трябва да инвестира минимум 3 135 000 лева в обекта на концесията. Инвестиционната му програма задължително трябва да съдържа следните инвестиции и срокове за реализирането им:

                Инвестиции за изготвяне на Генерален план на пристанището от момента на влизане в сила на договора за концесия;

                Инвестиции за разполагане на плаващ басейн на 7-мо или 8-мо корабно място, които следва да се реализират до петата година на концесията;

                Инвестиции за оборудване със собствени на концесионера понтони на минимум 30% от корабните места на пристанище “Пристис”.

Ефектът за Община Русе от тази концесия се изразява в следното:

С предоставяне на концесията ще се създадат условия за:

                Увеличаване на обема на обработените кораби и пътници и повишаване на използвания потенциален капацитет на пристанище Пристис и въвеждане на нови услуги;

                Рехабилитация и подобряване на пристанищната инфраструктура;

                Повишаване качеството на пристанищните услуги;

                Засилване на конкуренцията и либерализация на пазара на пристанищни услуги;

                Създаване на предпоставки за развитие на водния транспорт като най-евтин и екологично чист транспорт;

                Повишаване ефективността на икономиката на страната и развитието на региона.

 

Преките икономически ползи за общината са свързани с получаването на концесионни плащания и инвестиции в публичната общинска собственост.

С оглед спецификата на концесионния обект и целите на концесията се препоръчва изборът на концесионер да бъде извършен въз основа на следните критерии и тяхната относителна тежест:

1. Размер на фиксирана част на годишни концесионни плащания с относителна тежест 50 на сто;

2. Инвестиционно предложение с относителна тежест 30 на сто, включващо най-малко:

2.1 инвестиционна програма, включваща задължително за срока на концесията инвестиции с минимален размер 3 135 000 лева.

2.2. график за реализиране на отделните етапи на програмата;

2.3. план за финансиране на програмата и оценка на ефекта на инвестициите върху потребителите.

3. Размер на променлива част на годишни концесионни плащания с относителна тежест 10 на сто;

4. Бизнес предложение с относителна тежест 10 на сто, съдържащо:

4.1. Производствена програма;

4.2. Програма за оперативна дейности и поддържане;

4.3. Организационно-управленски план;

4.4. Програма за безопасност и сигурност.

Мотивите за тези критерии са следните:

Най-висока относителна тежест е дадена на критерия „Размер на фиксираната част на концесионно плащане“, чрез което е отчетен интересът на общината от получаване на насрещна престация за предоставеното право на експлоатация на услугата от обществен интерес, която е гарантирана и не зависи от приходите на концесионера. Определянето на част от него като процент от приходите го прави адекватен на стопанската дейност, която ще се извършва на обекта на концесията, като в същото време по-малката относителна тежест на критерия „Размер на променлива част на годишни концесионни плащания“ отчита баланса в интереса на концедента и концесионера. Необходимостта от извършване на инвестиции обуславя поставянето на относителна тежест на инвестиционното предложение по размер, следващ това на концесионното плащане. Чрез бизнес предложението на участниците е отчетена важността на вижданията на концесионера за управлението и развитието на обекта на концесия. Реализирането на бизнес предложението на концесионера е съществен елемент за постигане на посочените по-горе цели на концесията. Дори и да бъде реализирана една амбициозна инвестиционна програма, липсата на ясна визия за развитието на обекта няма да позволи постигане на целите, обуславящи необходимостта от предоставянето на пристанището на концесия.

 

Предстои общинските съветници да вземат решение през юни.

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов