РЗИ – Русе: С наднормено тегло са 1,94% от децата и 5,66% от учениците

Новините

29-04-2017, 09:00

Снимка:

РЗИ, архив

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Водата във Велинград замърсена с уран, по данни на РЗИ

При учениците най-много са гръбначните изкривявания с 24% дял от регистрираните заболявания

За да се подобри обхващането с профилактични прегледи на децата и особено на учениците, трябва медицинските специалисти към учебните заведения да информират всички родители и да настояват за тяхното провеждане, като обяснят необходимостта от тях.

2. За да се оптимизира борбата с водещите заболявания – бронхиална астма, затлъстяване, гръбначни изкривявания, смущения в зрението – медицинските специалисти при учебните заведения да подобрят координацията си с ръководството на съответното заведение както и с преподавателите по физическо възпитание и спорт.

3. За правилното развитие на подрастващите, борбата с наднорменото тегло и другите последици от обездвижване да се повиши тяхното физическо натоварване и закаляване.

4. С цел правилното физическо развитие да се осигури пълноценно и здравословно хранене на подрастващите.

5. С оглед създаване на правилни знания, умения и навици от най-ранна възраст у подрастващите да се подобри тяхното здравно образование, съобразно тяхната възраст и процеса на акселерация.

6. Необходимо е също подобряване на материалната база, съвременно оборудване на спортните бази в учебните заведения с уреди и пособия както и обзавеждане на класните стаи и кабинети с учебна мебел, съобразена с възрастта и ръста на учениците.

7. След изготвяне на анализа на здравословното състояние на децата и учениците, медицинските специалисти да запознават с резултатите ръководството на детското/учебното заведение и родителите.

8. Медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата, съгласно чл. 120 от Закона за здравето да осъществяват строг контрол в бюфетите и столовете за изпълнение изискванията на Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците на Министерство на здравеопазването (обн. ДВ бр. 63/2009г.).

9. Медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата да осъществяват контрол при работата на учениците с персонални компютри, съгласно Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците на Министерство на здравеопазването (обн. ДВ бр. 46/1994г.). , каза д-р Лазаров от Регионална здравна инспекция – Русе по време на представянето на анализ на здравословното състояние на децата и учениците за учебната 2015 / 2016 г. в област Русе на редовното заседание на областната комисия по здравеопазване . Обхващането с профилактични прегледи през 2015 година е 98,85% за децата (99,19% през 2014) и 97,98% за учениците (97,60% през2014). Основна причина за това е недостатъчната заинтересованост и отговорност от страна на родители или ученици. Друга причина е непредоставянето на родителите от страна на личните лекари талоните от профилактични прегледи.

 

2. Антропологичните измервания показват, че в нормите за ръст и тегло (широките граници) са както следва:

ръст – 6698 деца – 97,79% (за 2014 г. – 89,40%) и 18544 ученици – 93,71% от измерените (за 2014г. – 87,59%);

тегло – 6632 деца – 96,83% (за 2014 г. – 80,40%) и 17997 ученици – 90,95% (за 2014г. – 77,90%). С наднормено тегло са 1,94% от децата и 5,66% от учениците!

 

3. При тестовете за физическа дееспособност, съобразно възрастта, изискуемите норми са покрили 6729 от децата над 3 години – 98,25% и 19134 от учениците – 96,50% (за 2014 г. – 96,40%).

От час по физическо възпитание и спорт са освободени 656 ученика, т.е. 3,31% от всички ученици (за 2014 г. – 3,51%).

В групи за лечебна физкултура са включени само 30 ученика (0,15%).

 

На диспансерен отчет поради хронични и труднолечими заболявания се водят:

при децата: 1,61% от всичките в областта (за 2014 г. – 1,36%), от които най-многобройни са диспансеризираните с бронхиална астма (особено с алергичен компонент) – 0,54% (през 2014 г. са били 0,62%.) На второ място са разстройствата в развитието – 0,29% от всички деца;

при учениците: диспансеризирани са 1,73% от всички (за 2014 г. – 1,30%). Най-голям е броят със заболявания на нервната система – 0,48%, като на първо място от тях стои епилепсията. Следват диспансерните за бронхиална астма – 0,38% от всички ученици.

 

5. Водещи заболявания при профилактичните прегледи (с най-голям процентен дял от всички регистрирани заболявания) са:

при децата: Най-голям дял има астмата – 16,43%, а като заболеваемост 6,79% (за 2014 г. – 6,39%). На второ място са болестите на зрението с 10% от регистрираните заболявания и заболеваемост 4,14‰, следвани от затлъстявания – 3,25% заболеваемост;

при учениците: Най-много са гръбначните изкривявания с 24% дял от регистрираните заболявания и 15,08‰ заболеваемост (18,39‰ за 2014г.). Второто място е за затлъстяванията – 16,70% дял и заболеваемост 10,35‰, следвани от смущения в зрението със заболеваемост 5,97‰.

Затлъстяванията са впрочем доста алармиращ проблем, особено при учениците от седми и десети клас.

 

Цифровите данни в проценти за астмата и затлъстяванията, сравнени с данните за тези заболявания в Европа (според публикации в интернет) не се различават съществено

 

Настоящият анализ има за цел да представи състоянието на основните показатели за физическото развитие и здравословно състояние на децата от 1 до 18 години, регистрираните заболявания при проведените през 2015 година профилактични прегледи както и диспансерно наблюдаваните случаи през учебната 2015/2016 година.

 

Същият е изготвен съгласно изискванията на Наредба №39/2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризация (обн. ДВ бр. 106/2004г.) и Наредба №3/2000г. за здравните кабинети в училища и детски заведения на Министерство на здравеопазването (обн. ДВ бр. 38/2000г.). Съгласно чл. 11 от горецитираната наредба медицинските специалисти от детските и учебните заведения обобщават данните, получени от общопрактикуващите лекари за проведените профилактични прегледи на деца и ученици и предават информацията в Регионалните здравни инспекции в срок до 30 март на календарната година. Анализът е базиран на информацията, получена и обобщена от всичките 153 представени в РЗИ схеми за анализ.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)