8000 русенци не са подали все още декларация за доходите си през 2016 –а

Парите

23-04-2017, 12:51

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

3 703 души са умрели в Русенско миналата година

НАП- Русе напомня, че е най- лесно по електронен път

До края на данъчната кампания на 2 май 2017 г. се очаква още около 8 000 русенци да  подадат годишните си декларации и внесат дължимите налози. Декларация за доходите си през 2016 г. трябва да подаде всяко местно физическо лице, което през нея е:

 

- получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа  / напр. от свободни професии, доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси и др. / или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;

- иска да ползва данъчни облекчения;

- лице, което е плащало патентен данък;

- е дало или получило заеми от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;

- притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;

- е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

- всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

       Не се подава годишна данъчна декларация:

- за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);

- ако се получават само доходи от трудов договор;

- за необлагаемите доходи.

    Много е важно данъкоплатците да използват правилното приложение към основната част на декларацията, защото доходите, които се описват, имат различен режим за приспадане на разходи и различни документи, които се прилагат към тях. В приложение №1 се обявяват доходите от заплата, в №2 - пари от стопанска дейност, но като едноличен търговец. Приложение №3 е за вписване на доходи от друга стопанска дейност, когато получателят не е регистриран като едноличен търговец – напр. хонорари, граждански договори, доходи от свободни професии и др.. Номер 4 е предназначено за обявяване на суми от наеми, а в №5 - за суми, получени от прехвърляне на права или имущество. В приложения с номера 6, 7 и 8 се декларират съответно други доходи, спечелено от дейност като търгове и от акции и дялови участия. Деветото приложение към декларацията ползват само тези, които имат пари, обложени в друга държава, които ще искат да се приложат спогодбите за избягване на двойно облагане. Приложение №10 трябва да използват тези, които ще искат получаване на различни данъчни облекчения. 11-и номер трябва да попълнят хората, които са дали или са получили парични заеми през годината. Всички суми, които се декларират, както в основната част, така и в приложенията, се описват до втория знак след десетичната запетая. Дължимият данък, обаче, окончателно се закръглява до по-ниския пълен лев – напр., ако сумата е 100,31 лв., се вписва 100 лв., както и ако е 100.95 лв., също се вписват 100 лв.

        Годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ най-лесно се подават по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Може да се изпратят и по пощата с обратна разписка или да се подадат в 17 пощенски станции в русенска област срещу входящ номер, както и лично в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Атанас Узунов“ № 19. Там могат да се получат и формуляри на декларациите или да се изтеглят от сайта на НАП www.nap.bg   От него  може да се изтегли и декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се да се изчисли дължимия данък и попълни декларацията, а след това да се разпечата и изпрати по пощата.

        Изчерпателна информация може да се получи на телефона на Инфоцентъра на НАП с номер 0700 18 700  на цената на един градски разговор или чрез имейл до адрес [email protected] nra.bg.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"