Клуб „Приятели на Народен парк „Русенски Лом“ в международен проект

Дунав

30-01-2017, 15:03

Снимка:

Природен парк "Русенски Лом"

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Картина на трудовия пазар за декември 2016 година в община Русе

„Свързвайки дунавските защитени зони в дунавски хабитатен коридор“ се финансира по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Клуб „Приятели на Народен парк „Русенски Лом“ е български партньор в международния консорциум от администрации на защитени територии по река Дунав, обединени под името Дунавски паркове. Заедно започват изпълнението на проект „Свързвайки дунавските защитени зони в дунавски хабитатен коридор“. Същият е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. В проекта участват 15 партньора и 10 асоциирани организации, представляващи 10 от дунавските държави. Общият бюджет е 3 085 412,49 евро. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.

Проектът цели опазване на река Дунав като жизнена зелена линия на биоразнообразието. Докато мрежата от дунавски защитени територии опазват най-важните места, фрагментацията на хабитатите ограничава усилията за опазване на екосистемата в цялост. Проектът инициира кампания за дунавски хабитатен коридор, за да се противопостави на фрагментирането. Предлагат се стратегии за целия Дунав и примерни пилотни дейности, с цел възстановяване и поддържане на свързаността в множество аспекти. По отношение на водите ще се работи със сектор корабоплаване за защита на дивите острови. Допълвайки европейската сателитна платформа Коперник, ще бъдат изучавани заливните гори по протежение на реката. Специални мерки ще бъдат набелязани за управление на сухите хабитати. Ще се търсят решения за обезопасяване на кабели и опасни ел. проводи, представляващи опасност за мигриращите птици.

Това е трети проект на Дунавските паркове. Първите два бяха финансирани по програма „Югоизточна Европа 2007-2013“. Оценката за изпълнението им беше толкова висока ,че бяха включени като добри практики на програмата в излязлото в края на 2016 издание „Стратегия за дунавския регион: истории на успеха“. Мрежата Дунавски паркове, с българско участие – дирекциите на природните паркове „Русенски Лом“ и „Персина“, е определена като важен партньор и от координаторите на Дунавската стратегия по приоритетна област 6 – Провинция Бавария /Германия/, „Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на въздуха и почвите“.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден