Одобриха Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2017 година

Снимка:

Пресцентър Община Русе, архив

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

РИОСВ – Русе: Нови изисквания за отчетност на флуорсъдържащите парникови газове

Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора и отразява Националната стратегия за младежта

В изпълнение на чл.15 и чл.16 от Глава втора на Закона за младежта ежегодно до 31 януари се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Общинските съветници в Русе утвърдиха документа. Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, като отразява Националната стратегия за младежта (2010-2020), политиките, заложени в Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и други стратегически документи на Европейския съюз и Съвета на Европа за периода 2010 – 2020 г.

В Общинския годишен план за младежта‘2017 са предвидени мерки, дейности и перспективи за развитие на младите хора, провокирани от новите инициативи и програми, с които ще бъдат финансирани младежките дейности в настоящия програмен период до 2020г. „Младеж в движение“ , „Гаранция за младежта” и „Възможности за младежта” на ЕК, която задава актуалната европейска доктрина за подобряване на образователните системи и улеснява навлизането на младите хора на пазара на труда.

Съгласно чл.16, ал.3 на Закона за младежта, Общинският годишен план съдържа:

анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община;

приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им;

описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта;

организация и координация на дейностите за постигане на целите;

действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта.