В Русе има многообразие на младежки младежки дейности и организации

Мисия

08-01-2017, 08:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Армията помага на русенци

Имаме добре разгъната образователна мрежа, която гарантира равнопоставен достъп до образование и извънкласни дейности

Характерна особеност на младежката общност в Община Русе е динамична промяна на възгледите, целите и възможностите, която се наблюдава във всички проучвания през първите 15 години на новото столетие. В този период младите хора са формирали своите основни ценности в години на утвърждаване на демократична и пазарно ориентирана система на обществени отношения. Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към независимост, себедоказване, успешна реализация и подчертан вкус към индивидуалност. Това обуславя желанието им да вземат самостоятелни решения, да имат специфична визия за живота, да игнорират универсалността и стандартните подходи.

Проучване на младежките нагласи и очаквания показва, че независимостта на младия човек все още се измерва с финансовата свобода и всеки неуспех за професионална реализация засилва неговата социална и икономическа зависимост от семейната среда и родителите. Зад този извод стоят обективни и субективни предпоставки, сред които най-силно въздействие има дисбалансът на младежкия пазар на труда. По тази причина често се налага родителите да поемат финансовата издръжка на своите деца дълго след навършване на пълнолетието им и завършване на академични степени с висок образователен ценз.

През последното десетилетие активността на младите хора постепенно се измести от обществено-политическия живот към частния икономически сектор. Въпреки това те намират форум да заявят своята позиция и своите обществено-политически изисквания към управлението на държавата. Различните форми, чрез които изразяват отношение към управленските решения, търсенето на свободна изява и желанието за промяна са безспорен индикатор за това, че младите хора реагират бързо, остро и адекватно на всяко политическо говорене и действие, което не се вписва в техния светоглед и разбиране за европейски стандарти на поведение в политиката и обществото. Така през последните години младите хора се обозначиха като носители на фината обществена сензорика, показаха, че са взискателни към всички нива на управлението и подчертаха своята загриженост за европейското бъдеще на България.

В Община Русе има добре развито представителство на различни структури и форми на младежки дейности и организации. В студентски, ученически клубове, движения, сдружения и неправителствени организации, създадени от и за младите хора в общината членуват близо 5 хиляди младежи на възраст от 15 до 29 години, в т.ч. обхванатите в различни образователни и културни форми на Общинския младежки дом, Общинския център за култура и изкуство и клубове за наука и изкуства с частен характер.

Община Русе разполага и с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира равнопоставен достъп до образование и извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка една от тях има образователни институции с традиции за качествено образование. В тази област особен акцент поставя международно признатото качество на висшето образование в Русенския университет. 

Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и реализиране на младите хора се обуславя от макроикономическата ситуация в европейски и национален аспект, от регионалните параметри на икономическото развитие и възможностите на местния икономически микроклимат. 

В тази връзка всички програми на Община Русе за осъвременяване на материалната база, за по-висок стандарт на образование и път за високите технологии във всички свързани с развитието на младите хора области, са отговор на потребностите на младежката общност. Важен акцент е наличието на общинска нормативна уредба за стимулиране на ученици и студенти с изявени дарби и изключителни постижения в науката и изкуството. 

Силна страна на общинските приоритети е все по-тясната връзка между програмите за младежка заетост и заложените в управленската програма на мандат 2015-2019 мерки за ръст до 5% годишно на професионално реализираните младежи чрез трайна или временна заетост.       Идентифицираните слабости са обусловени от негативните все още демографски тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите – от друга и от трета – недостатъчният финансов ресурс, с който общината би могла да насърчава предприемачеството сред младите хора, да стимулира развитието на общинските младежки структури и работещите на територията на общината младежки организации. 

Идентични обективни обстоятелства възпрепятстват темповете за навлизане на по-качествен образователен процес, иновации и интерактивни технологии в учебните заведения, приоритетно заложени в управленската програма на кмета (2015-2019г.); Анализът показва, че не е развит пълният потенциал на формите за учене през целия живот. Реализираните проекти за повишаване на интереса на младежите към формалното и неформално образование, към доброволчеството и формите на младежка активност за определени каузи, важни за местната общност не са обхванали достатъчен брой млади хора, за да има обозрим мултиплициран ефект.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"