Одобриха споразумение за проект „Образователна интеграция – право с дългосрочен ефект“

Новините

18-12-2016, 10:00

Снимка:

Община Борово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Губернаторът прави открита приемна в Борово на 18.11.

То е между Община Русе, Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, СУ „Васил Левски“, гр. Русе и ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово

Проектът ще се реализира на територията на общините Русе Борово. С реализирането на проекта се цели подпомагане на учениците от етническите общности да се изградят като пълноценни граждани, да постигнат успешна образователна, социална и творческа реализация.

Проектът е с важно обществено значение и е насочен към подобряване на условията за равен достъп до училищната подготовка и възпитание, повишаване на качеството на образованието в училищата партньори по проекта, включване на родителите във възпитателния процес и др.

Съгласно Насоките за кандидатстване и указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Русе, като партньор по проекта, следва да представи Решение на Общинския съвет за одобряване, съгласно чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проекта. Предвид кратките срокове, заложени в изискванията на Управляващия орган, водещата организация следва да му представи своевременно копие на депозирано предложение на Общински съвет - Русе за сключване на партньорското споразумение. Решението на Общински съвет ще бъде депозирано пред Управляващия орган в най-кратки срокове след провеждане на сесията за месец декември.

В Партньорското споразумение подробно са разписани конкретните дейности, които партньорите се задължават да извършат във връзка с изпълнението на проекта, разпределението на средствата, както и устойчивостта на дейностите след приключването на проекта.

Общинският съвет в Русе одобри споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе, Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, СУ „Васил Левски“, гр. Русе и ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово по проект „Образователна интеграция – право с дългосрочен ефект“, с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0274, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)