Над 18 млн. лева ще се инвестират в инфраструктурата на Русе

Мисия

15-10-2016, 10:46

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

БНТ 2 Русе днес с ново детско предаване за годишнината

Проектът е „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“

Община Русе е  обявила обществени поръчки за избор на изпълнители, които да построят и да упражнят строителен надзор по време на строителството, необходимо за реализацията на обектите по Проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005, като е разделен на 3 обособени позиции.

Предметът на първата обособена позиция от обществената поръчка е свързан с избора на изпълнител, който да изпълни СМР, за да се изгради пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“, както и за да се реконструира и рехабилитира пешеходният подлез при МГ „Баба Тонка“. Втората обособена позиция е с предмет - изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“ и рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“, а третата и последна позиция е за реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на 3 бр. пасарелки.

По-конкретно, става въпрос за следните дейности:

 

Първа позиция

 

Обектите на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за Обособена позиция 1 са изпълнение на строеж по издаденото от главния архитект на Община Русе разрешение за строеж № 619/28.10.2015 г. (за изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“) и № 401/28.07.2015 г. (за реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при МГ „Баба Тонка“) .

Те обхващат и попадат в зона за въздействие с високи обществени функции - зона „А“ – за втория обект и в зона с преобладаващ социален характер - зона „Б“ – за първия обект. Зоните са определени от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и План за развитие на Община Русе за периода 2014 - 2020 г.

За изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“ е предвидено изпълнението на покрита мостова конструкция с ширина 2,50 м, остъклена от двете страни със закалено стъкло. Частта от вертикалните страни с височина над 1,80 м от кота готов под е открита към околното пространство с цел вентилиране. В тази част ще се монтират жалузи за предпазване на надлеза от влиянието на високи температури, както и от коси валежи. Хоризонталната част от конструкцията на надлеза ще се изпълни от метал, а вертикалните опори – от монолитен стоманобетон. Входът от страна на кв. „Родина“ е от ниската част на терена, с лице към ул. „Кадин мост“. За преодоляване на теренната денивелация, както и надвишението над трасето на булеварда, е предвидена стълбищна клетка, представляваща вертикална кула, част от която е асансьорът, осигуряващ достъп и за хора в неравностойно положение. Частта от съоръжението, позиционирана в кв. „Чародейка“ е с изход на ниво терен. От там до прилежащия тротоар е предвидена стоманобетонна стълба и рампа. От входа има открита стълба, преодоляваща теренната денивелация до нивото на булеварда. Пространството от двете страни на надлеза ще бъде благоустроено и озеленено, като ще бъдат оформени подходи към тротоарите за пешеходно движение. Предвидено е нощно ефектно осветление.

За реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при МГ „Баба Тонка" се довършва започнатото строителство, като същото се съобразява с действащата към момента нормативна база, и се осигуряват мерки за достъпна среда /в случая – асансьори/. За сметка на стесняване на стълбищните подходи /в момента с ширина 3,60 м/ на вход и изход се освобождава пространство за изграждане на асансьорни шахти, в които се монтират асансьорни уредби, отговаряща на изискванията за достъпна среда. Стълбището се покрива с остъклена метална конструкция, предотвратяваща проникване на атмосферна вода в подземната част на подлеза. Съществуващото инсталационно пространство се сепарира посредством преградни зидове на преддверие, помещение за ел табло и подобно за ВК цели /припомпване на разлети или случайно попаднали води/, тъй като подлеза е под нивото на градския канализационен колектор.

Обектът „Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка““ попада в I категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за устройство на територията, а обектът „Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при МГ „Баба Тонка“ попада в III категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а и „ж“ от ЗУТ. 

Втора позиция 

Обект на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за Обособена позиция 2 е изпълнение на СМР на ЕТАП I по издаденото от главния архитект на Община Русе разрешение за строеж № 530/16.09.2015 г. (за изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“), допълнено със заповед №РД-03-40 от 20.07.2016 г. и № 588/14.10.2015г. (за рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“). И двата обекта попадат в зона с преобладаващ социален характер - зона „Б“, определена от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и План за развитие на Община Русе за периода 2014 - 2020 г. Обектите попадат в III категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а и „ж“ от Закона за устройство на територията.

1. Предвидените дейности по ул. „Чипровци“ обхващат цялостно преасфалтиране на частта от улицата, разделяща жилищните комплекси „Родина” 1 и „Родина” 2, между улиците „Шипка” и „Тича”. Предвидено е в участъка от ул. „Тича“ до кръговото кръстовище при пробива до „Кауфланд“ габарит на улицата 16 м. – едно платно с две ленти за движение (една лента в посока) и лента за успоредно паркиране едностранно.Прилежащите тротоари са предвидени по 3,25 м, от които 1,50 за пешеходно движение и 1,75 м. за велоалеи. В този участък е съобразено новото трасе на пробива от бул. „Липник“ до ул. „Чипровци“ и новоизграденото кръгово движение. В частта от кръговото към ул. „Шипка“ габарита на улицата е 20 м. – едно платно с по една активна лента в посока главното движение и успоредно паркиране във външните пътни ленти и в двете посоки. Прилежащите тротоари са с ширина 4,00 м., от които 2,25 м. са за преминаване на пешеходци, останалата част ще се обособи за велосипедно движение. Изцяло се реконструират уличните тротоари като се сменят настилките.

2. Връзката на ул. „Шипка“ и ул. „Чипровци“ е предвидена с кръгово кръстовище, с радиус на кръга R=13,00м. Напречният профил на улицата включва едно пътно платно с четири ленти за движение /2х2х3,50м/ за главното движение и тротоари /2х3,00м/. В участъците между кръстовището широчината на пътната лента е 3,50м, а в кръговото кръстовище – 4,0м.

Напречният профил на улица „Шипка“ включва пътно платно за главното движение, велосипедни алеи и тротоари.

Надлъжните и напречните наклони на тротоарите и съответните настилки са съобразени с изискванията за осигуряване на достъпна среда, включително на хора с увреждания. Предвидено е снижаване на бордюрите на кръстовищата до нивото на пътното платно, оформяне на бордюрите при входове, осигуряващи транспортен достъп до индивидуални и други имоти и обекти и др. Строително-монтажните работи включват полагане на нова настилка от асфалтобетон, демонтаж на стари и монтаж на нови бетонови бордюри, нова настилка по тротоарите, изграждане на достъпна среда, велоалеи и др. под.

Предвидено е разрушаване на съществуващия ТП Розова долина и изграждане на нов трафопост, реконструкция на ел.кабелите средно напрежение на ТП Розова долина, въздушната мрежа ниско напрежение и уличното осветление.

Растителността, която следва да се засади, е съобразена с транспортното, пешеходното и вело движението, така че да не възпрепятства видимостта на участниците в тях. 

Трета позиция 

Обект на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за Обособена позиция 3 е изпълнение на строеж по издаденото от главния архитект на Община Русе разрешение за строеж № 605/21.10.2015 г. Разрешението включва пет етапа, като предмет на настоящата поръчка са предвидените СМР по етапи четири и пет. Той обхваща и попада в зона за въздействие с високи обществени функции - зона „А“, определена от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и План за развитие на Община Русе за периода 2014 - 2020 г. Строежът попада в I категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „н“ от Закона за устройство на територията.

Предвидените СМР обхващат изпълнение на реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на 3 бр. пасарелки. Профилът на булеварда става 7 метра - две платна за двупосочно движение по 3.5 м всяко, като предвиденото разширение е в посока р. Дунав. Прилежащите тротоари стават съответно по 3 метра. Реконструкцията започва от кръстовището при улица „Райко Даскалов”, което се оформя като кръгово. При гимназията по облекло двете платна се разделят. В посока Речна гара се изгражда ново платно, което слиза по наклонения терен и се включва в кръгово кръстовище на бул. „Славянски” пред сградата на Пристанищен комплекс. В района на улиците „Батак” и „Любен Каравелов” се изграждат джобове за спирки на масовия градски транспорт. Връзката между булеварда и парковата среда на кея се осъществява чрез три пасарелки. Поради новата геометрия на пътя пасарелката пред гимназията по облекло се разрушава. Новата пасарелка се изгражда приблизително със същото ситуационно решение на старата. Пасарелката е със стоманобетонова конструкция – плоча, греди и носещи колони. Тя е значително по дълга от старата. Това се налага от действащите нормативни документи – за достъпна среда и възможност за използване от велосипедисти. Наклоните са съответно 3% в участъка от нейното начало до преминаване на жп линията. След това тя е двуетажна с еднакви елипсовидни спираловидни етажи, които в заоблените участъци имат равни площадки, а в правите наклонът е до 6%. Изходната част е в източна посока с наклон от 5%. Съгласно изискванията е предвиден предпазен парапет и осветление.

Пасарелката при ул. „Баба Тонка” се привежда в съответствие с европейските и национални стандарти в конструктивно отношение. След направеното конструктивно обследване са определени параметрите на реконструкцията. Настилките се подменят изцяло с щампован бетон. Поставят се нови парапети и осветителни тела.

Пасарелката при ул. „Омуртаг” се обновява. Поставят се нови парапети и осветителни тела. И на дете пасарелки са обособяват панорамни площадки. 

Общата стойност на инвестицията по трите позиции надвишава 18 млн. лева без ДДС, а срокът на изпълнение е 600 дни (под 2 години). Оферти се приемат до 15 ноември, а на 16 ноември 2016 г. ще стане ясен и победителя.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"