“Топлофикация Русе” иска да включи още сгради в мрежата си

Новините

08-09-2016, 14:35

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Стоилов иска незабавни проверки на въздуха в Русе

Община Русе трябва да учреди право на прокарване

В Община Русе е постъпило искане от “Топлофикация Русе” – ЕАД с приложена оценка от лицензиран оценител за учредяване на право на прокарване и сервитут за изграждане на техническа инфраструктура - присъединителни топлопроводи и абонатни станции за бл. „Калман“, вх. „А“ и вх. „Б“, бл. „Чайковски“, вх. „Б“ и „Ж“„, бл. „Падаревски“, вх. „Б“, бл. „Сметана“ вх. „А“ – „Г“, бл. „Глинка“, вх. „Б“, бл. „Мусоргски“, вх. „В“ и вх. „Д“ и бл. „Д. Христов“, вх. „А“, през общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 24 345 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1 466 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Киев“ №9 и общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 2 469 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Киев“. С постъпилото писмо топлофикационното дружество е отправило предложение към Община Русе, да изгради със свои сили и средства изпълнението на строително-монтажните дейности на всички технически съоръжения, включващи изграждане на присъединителен топлопровод по ул. „Щип“ с дължина 42.68 метра, монтаж на абонатна станция станция, изграждане на вентилационна инсталация и вътрешна отоплителна инсталация за сградата в СК „ЯЛТА“ с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ползваща се за зала за тенис на маса.

Комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-01-2456/03.09.2014 год. на Кмета на Община Русе е одобрила и приела с Протокол №1/14.01.2016год. оценка за учредяване право на прокарване на топлофикационното дружество в междублоковите пространства на бл. „Калман“, бл. „Чайковски“, бл. „Падаревски“, бл. „Сметана“, бл. „Глинка“, бл. „Мусоргски“ и бл. „Д. Христов“, през цитираните по-горе общински имоти. Размерът на обезщетението за право на прокарване на техническа инфраструктура за горепосочените имоти е в размер на 81 510 /осемдесет и една хиляди петстотин и десет/ лева без ДДС, които “Топлофикация Русе” – ЕАД следва да заплати на Община Русе.

Община Русе има одобрен инвестиционен технически проект и издадено разрешение за строеж за обект: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД, АБОНАТНА СТАНЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ НА ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК „ЯЛТА“ с адрес: гр. Русе, ул. „Щип“ №4, кв. 418, УПИ I-5095, имот с идентификатор 63427.2.4790.19, като чрез врязване в съществуващ топлопровод по ул. „Щип“ да се изгради нов присъединителен топлопровод ф48,3/110мм. по ул. „Щип“ с дължина 42.68 м, абонатна станция намираща се в югозападната част на сградата, вентилационна инсталация и вътрешно отоплителна инсталация за захранване на сградата за тенис на маса, собственост на Община Русе.

Точката на присъединяване е с начало съществуващ разпределителен топлопровод по ул. „Щип“ в новопроектирана камера №Щ-1, трасето преминава през парцел XXIV-за комуникации и озеленяване до достигане сградата на зала за тенис на маса. Включването се осъществява от топлопровод, завършващ с предварително изолирани тройници ф88,9/160 мм-ф48,3/110 мм, положени безканално под пътното платно на ул. „Щип“ и изграждане на монолитна стоманена камера с размери в план 2,5х1,5 м и височина 1,3 м. На покривната плоча се монтира пръстен с височина 500 мм и вграден чугунен капак с гривна. Строително – монтажните работи включват земни работи – изкопи, укрепване на изкопи, трамбоване и обратни насипи, монтажни работи и разни.

Технологичното оборудване на абонатната станция е предвидено да е с мощност за отопление-100 Кw и за битово гореща вода /БГВ/ - 50 Кw. Вентилацията в абонатната станция ще е принудителна, чрез осов вентилатор тип SILENT-100, монтиран на стената с PVC тръба и клапа „мигалка“ за външен монтаж.

Тръбната мрежа на вътрешната отоплителна инсталация ще се изпълни с черни газови тръби, разработена по лъчева система с долно разпределение за спортната зала и с горно разпределение за останалите помещения. Хоризонталната разводка е положена на 200 мм под тавана, укрепена надеждно за него през 2 м. Тръбите се монтират открито, без изолация, тъй като са в отопляеми помещения. Използват се панелни радиатори с два панела и два конвектора. В залата глидерните тела се монтират на височина от 2 м. от пода, а разпределителните тръби са под тях. Телата в останалите помещения се монтират на пода, на указани места, на разстояние не по-малко от 50 мм. от ограждащата конструкция/стена/, окачени на надеждно закрепени за стената скоби. Всички тела са оборудват с радиаторни вентили и ръчни обезвъздушители, като на връщащия аншлус се поставя спирателен кран.

Предвидена е смукателна и нагнетателна вентилация за помещенията. Въздуховодите ще се монтират под тавана на залата и укрепят на гредите. Захранването с пресен въздух на залата ще става от нагнетателен блок, през жалузийна решетка на западната фасада. Смукателния въздуховод отвежда обработения въздух в южна посока. За всички останали помещения в сградата се изпълняват отделни смукателни вентилации, без нагнетяване, като нужния въздух ще се осигурява от съседни помещения.

В тази връзка в деловодството на Община Русе е постъпило писмо с вх. №30-170-30/05.08.2016 год. от „Топлофикация Русе” – ЕАД с приложена оферта и изготвена количествено стойностна сметка, допълнение към горепосоченото предложение от топлофикационното дружество да изгради със свои сили и средства, изпълнението на строително-монтажните дейности на всички технически съоръжения, необходими за присъединяване към топлопреносната мрежа на гр. Русе за обект „Зала за тенис на маса в СК „Ялта“ в гр. Русе на стойност 81 510.00 лв. без ДДС.

Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с протокол №9/18.08.2016 год. е взела становище да се внесе предложение до Общински съвет – Русе за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на ползване на „Топлофикация Русе“ ЕАД, за полагане на присъединителни топлопроводи през описаните по-горе общински имоти, срещу задължението да изгради за своя сметка присъединителен топлопровод, абонатна станция, отопление и вентилация на зала за тенис на маса в СК „Ялта“, собственост на Община Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Щип“ №4.

Предвид необходимостта от извършване на ремонт и осигуряване на нормални условия за спортно-състезателна дейност в залата за тенис на маса, общинската администрация предлага да бъде уредено право на прокарване за изграждане на присъединителни топлопроводи през посочените по-горе общински имоти в полза на“Топлофикация Русе” – ЕАД, срещу задължението от тяхна страна да изградят за своя сметка „Присъединителен топлопровод, абонатна станция, отопление и вентилация на зала за тенис на маса в СК „Ялта“, собственост на Община Русе.

Предстои през този месец Общинският съвет да даде своето съгласие Община Русе да учреди право на прокарване през общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 24 345 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1 466 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Киев“ №9 и общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 2 469 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Киев“ в полза на “Топлофикация Русе” – ЕАД, срещу задължението от тяхна страна да изградят за своя сметка присъединителен топлопровод, абонатна станция, отопление и вентилация на зала за тенис на маса в СК „Ялта“, собственост на Община Русе.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"