357 преписки на малки стапанства са обработени в срок от РИОСВ – Русе

Новините

15-08-2016, 15:36

Снимка:

РИОСВ Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Лятна анти - СПИН кампания утре в Русе

Кандидатите са за мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”

През периода 9 май -12 август експертите на РИОСВ-Русе обработиха 357 преписки на малки стопанства, които кандидатстват с проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Съгласно изискванията на програмата, при депозиране на документации за кандидатстване за финансиране е необходимо да се представи документ от РИОСВ/МОСВ. Със становищата на компетентния орган се определя приложимостта на процедурите по екологична оценка на съответния бизнес план и процедурата по ОВОС за дейностите, предвидени в него. Същевременно се определя и дали намерението може да окаже въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Тази година експертите отчитат повишен интерес на земеделски стопани за кандидатстване за финансиране. Подадените заявления/уведомления за план/програма са в пъти по-вече спрямо предходни кандидатствания по тази програма. Голяма част от намеренията са свързани с увеличаване на капацитета на съществуващи пчелини, изграждане на трайни насаждения и обработване на земеделски земи. При разглеждане на преписките, експертите срещнаха трудности с непълна и недостатъчна информация относно бизнес намеренията на кандидатите. Това се дължи вероятно на недостатъчна информираност, както на външните консултанти, предоставящи услуги, така и на самите бенефициенти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен