КЗК проверява купувача на Дунарит

Трябва да се установи на какъв етап е договарянето на придобиванията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) проверява новорегистрираната чуждестранна компания LIC33

Инвеститорът LIC33 обяви, че навлиза на българския пазар чрез закупуване на контролни дялове в дружества, които оперират в телекомуникационния сектор, в сферата на отбраната и авиацията, както и притежаващи активи в медии и агенции за недвижими имоти - "БТК" ЕАД, "НУРТС България" АД, "Фърст Диджитъл" ЕАД, "Дунарит" АД, "Авионамс" АД, "ТВ 7" ЕАД, "ГАРБ Аудиенс Рисърч България" АД, "Сана Спейс Хотел Хисаря" АД. От КЗК съобщават, че са задължили дружествата да предоставят информация относно смяната на собствеността.

Проверката цели да установи на какъв етап е договарянето на горепосочените придобивания. Следва да се отбележи, че режимът по оценка на концентрации между предприятия е разрешителен. В този смисъл предприятие, имащо намерение да придобие контрол, е длъжно да информира КЗК като подаде уведомление преди предприемането на реални действия по изпълнение на сделката. Едва след като КЗК оцени ефекта от сделката на съответния пазар и се произнесе с решение, с което разрешава нейното осъществяване, нотифициращото дружество може да пристъпи към предприемането на фактически и правни действия по нейното изпълнение.

Ако КЗК установи, че е извършено прехвърляне на дялове/акции или обособен бизнес, без да бъде уведомена за това, има правомощието да образува производство по своя инициатива и да наложи имуществена санкция до 10% от оборота за извършеното нарушение, както и мерки за възстановяване на ефективната конкуренция.

В тази връзка през януари КЗК образува производство по сигнал за евентуално извършено придобиване на контрол върху "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК) от страна на SHCO 79, s.a.r.l, Люксембург без разрешение по реда на Закона за защита на конкуренцията. Поради наличие на общностно измерение, КЗК прекрати производството и препрати случая на Европейската комисия по компетентност.

Наред с горното КЗК извършва задълбочено проучване по отношение придобиването на контрол върху "НУРТС България" АД от страна на БТК ЕАД.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен