Четири млади висшисти на работа в Община Никопол

Програмата има за цел увеличаване на заетостта на младите хора, чрез повишаване на пригодността им за заетост

В Общинска администрация Никопол, за срок от 9 месеца, започнаха работа четирима млади специалисти с висше образование, класирани в проведеното интервю по Програма „Старт на кариерата“, Процедура – 2014.

Програмата се финансира със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика и има за основна цел увеличаване на заетостта на младите хора, чрез повишаване на пригодността им за заетост. Тя дава възможност да започнат работа непосредствено след завършване на образованието им. За Община Никопол бе одобрена квота за 4 работни места, а чрез Дирекция „Бюро по труда„ – Никопол за одобрените работни места подадоха документи 9 кандидати.

Назначените отговарят на критериите за подбор за даденото работно място и притежават специалности в професионалното направление посочено от работодателя – „Икономика” и „Електротехника, електроника и автоматика”.

Общинската администрация пожелава на младите си колеги здраве и успех, желание и готовност да приложат наученото във висшите учебни заведения в практиката, да придобият практически опит и повишат своя капацитет в сферата на публичната администрация.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен