Предстои реконструкция на подлеза при Математическата гимназия „Баба Тонка“

Снимка:

briagnews.bg

Автор:

Ruseutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Подготвено е обследване и оценка на строежа за установяване характеристиките му, свързани с изпълнение на изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, технически паспорт съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Предстои изработване на технически проекти по всички части, в които са отразени предписанията от обследването и техническия паспорт при реконструкцията и рехабилитацията на пешеходен подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“.

Осъществяването на мерки за осигуряване на достъпна среда ще е съгласно изискванията на Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии и Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, каза тази вечер зам. - кметът Димитър Наков по време на публичното обсъждане за избор на най - добри обемно - пространствени решения по проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период за програмен период 2014-2020 г.“ Общата стойност на проекта е 1 499 960,00 лв. при съфинансиране от ЕФРР: 1 274 966,00 лв. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Изработването на инвестиционни проекти за обекти в четири направления: градска среда, образователна инфраструктура, културна и социална инфраструктура е с изпълнител „ВАМОС“ ООД – София. При завършване на подлеза може да има асансьори с покрив и монолитна конструкция и да бъде облицована с огледално стъкло. Има варианти за това те да са изцяло закрити или да имат метална носеща конструкция с остъклени пана. Кой от двата ще бъде избран ще стане ясно по - късно.

Обектът попада в зона за въздействие с високи обществени функции – зона „А”, определена по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Русе и е елемент от предвидените мероприятия за градско възстановяване и развитие и План за развитие на Община Русе за периода 2014 – 2020 г.